Lịch cổ tức của eToro

Top cổ tức sắp trả

Walmart Inc.
WMT
Walmart Inc.
2022-08-11 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-06 Ngày thanh toán
2.24 Cổ tức hàng năm
0.56 Cổ tức định kỳ
Kroger Company (The)
KR
Kroger Company (The)
2022-08-12 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-01 Ngày thanh toán
1.04 Cổ tức hàng năm
0.26 Cổ tức định kỳ
Eli Lilly and Company
LLY
Eli Lilly and Company
2022-08-12 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-09 Ngày thanh toán
3.92 Cổ tức hàng năm
0.98 Cổ tức định kỳ
Rockwell Automation, Inc.
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2022-08-12 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-12 Ngày thanh toán
4.48 Cổ tức hàng năm
1.12 Cổ tức định kỳ
Southwest Gas Holdings, Inc.
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.
2022-08-12 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-01 Ngày thanh toán
2.48 Cổ tức hàng năm
0.62 Cổ tức định kỳ
Jefferies Financial Group Inc.
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
2022-08-12 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-08-26 Ngày thanh toán
1.2 Cổ tức hàng năm
0.3 Cổ tức định kỳ
Helmerich & Payne, Inc.
HP
Helmerich & Payne, Inc.
2022-08-16 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-01 Ngày thanh toán
1 Cổ tức hàng năm
0.25 Cổ tức định kỳ
Target Corporation
TGT
Target Corporation
2022-08-16 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-10 Ngày thanh toán
4.32 Cổ tức hàng năm
1.08 Cổ tức định kỳ
Microsoft Corporation
MSFT
Microsoft Corporation
2022-08-17 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-08 Ngày thanh toán
2.48 Cổ tức hàng năm
0.62 Cổ tức định kỳ
Raytheon Technologies Corporation
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2022-08-18 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-08 Ngày thanh toán
2.2 Cổ tức hàng năm
0.55 Cổ tức định kỳ
Bunge Limited
BG
Bunge Limited
2022-08-18 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-02 Ngày thanh toán
2.5 Cổ tức hàng năm
0.625 Cổ tức định kỳ
Applied Materials, Inc.
AMAT
Applied Materials, Inc.
2022-08-24 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-15 Ngày thanh toán
1.04 Cổ tức hàng năm
0.26 Cổ tức định kỳ
S&P Global Inc.
SPGI
S&P Global Inc.
2022-08-25 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-12 Ngày thanh toán
3.4 Cổ tức hàng năm
0.85 Cổ tức định kỳ
KeyCorp
KEY
KeyCorp
2022-08-29 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-15 Ngày thanh toán
0.78 Cổ tức hàng năm
0.195 Cổ tức định kỳ
Corning Incorporated
GLW
Corning Incorporated
2022-08-30 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
2022-09-29 Ngày thanh toán
1.08 Cổ tức hàng năm
0.27 Cổ tức định kỳ
Làm cách nào để sử dụng Lịch cổ tức?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các công ty trả cổ tức cho cổ đông và thời điểm trả cổ tức. Bảng dưới đây thể hiện dữ liệu cổ tức, chẳng hạn như thời điểm cổ tức sắp đến hạn, số lượng của mỗi cổ tức trả bằng cổ phiếu trên một cổ phiếu và các thông tin hữu ích khác. Cổ phiếu chia cổ tức được sắp xếp theo vốn hóa thị trường và bạn có thể tìm kiếm và sắp xếp thông qua các công ty khác nhau nếu cần.

Biểu tượng công ty NGÀNH Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày thanh toán ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Cổ tức hàng năm ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức định kỳ ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý
WMT Walmart Inc.
NGÀNH: Dịch vụ ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-11 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-06 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 2.24 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 0.56 Watchlist: + Add to watchlist
KR Kroger Company (The)
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-12 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-01 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 1.04 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 0.26 Watchlist: + Add to watchlist
LLY Eli Lilly and Company
NGÀNH: Chăm sóc sức khỏe ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-12 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-09 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 3.92 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 0.98 Watchlist: + Add to watchlist
ROK Rockwell Automation, Inc.
NGÀNH: Hàng hóa công nghiệp ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-12 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-12 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 4.48 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 1.12 Watchlist: + Add to watchlist
SWX Southwest Gas Holdings, Inc.
NGÀNH: Hàng hóa công nghiệp ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-12 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-01 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 2.48 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 0.62 Watchlist: + Add to watchlist
JEF Jefferies Financial Group Inc.
NGÀNH: Tài chính ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-12 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-08-26 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 1.2 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 0.3 Watchlist: + Add to watchlist
HP Helmerich & Payne, Inc.
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-16 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-01 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 1 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 0.25 Watchlist: + Add to watchlist
TGT Target Corporation
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-16 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-10 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 4.32 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 1.08 Watchlist: + Add to watchlist
MSFT Microsoft Corporation
NGÀNH: Công nghệ ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-17 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-08 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 2.48 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 0.62 Watchlist: + Add to watchlist
RTX Raytheon Technologies Corporation
NGÀNH: Hàng hóa công nghiệp ?Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà tổng số cổ tức được trừ vào giá của mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: 2022-08-18 ?Ngày thanh toán là ngày mỗi cổ đông được trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. Ngày thanh toán: 2022-09-08 ?Cổ tức là một hình thức thưởng mà công ty trao cho các cổ đông của họ, thưởng cho cổ đông một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ. “Hàng năm” là tổng số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu trong một năm Cổ tức hàng năm: 2.2 ?Cổ tức định kỳ là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà công ty trả cho mỗi cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý Cổ tức định kỳ: 0.55 Watchlist: + Add to watchlist
Cổ tức được trả bao lâu một lần?

Không có thông lệ chung cho ngày trả cổ tức. Tuy nhiên, tiêu chuẩn là trả cổ thức một lần mỗi quý hoặc bốn lần mỗi năm. Một số công ty trả cổ tức hai lần một năm, được gọi là cổ tức bán niên; những công ty khác trả mỗi năm một lần, được gọi là cổ tức hàng năm, hoặc theo quyết định riêng của công ty, được gọi là cổ tức không thường xuyên. Để theo dõi các báo cáo lợi nhuận sắp phát hành, hãy xem eToro Lịch báo cáo thu nhập.

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật Calendar

FAQ

 • Lịch cổ tức là gì?

  Lịch cổ tức là một trang hiển thị rõ ràng tất cả các khoản cổ tức sắp trả. Nếu bạn đang tự hỏi: “Cổ tức được trả khi nào?”, bạn có thể sử dụng lịch để xem các ngày trả cổ tức sắp tới, dữ liệu thanh toán cổ tức và các thông tin hữu ích khác.

 • Cổ tức hoạt động như thế nào?

  Cổ tức thường được trả hàng quý. Mỗi quý, công ty thông báo mức thanh toán cổ tức sắp tới cho mỗi cổ phiếu, tức là số tiền mỗi cổ đông sẽ nhận được với số cổ phiếu họ nắm giữ.

 • eToro có trả cổ tức không?

  Nhà đầu tư có thể nhận cổ tức khi đầu tư vào cổ phiếu trên eToro. Nếu bạn nắm giữ một vị thế mua, không có đòn bẩy của một cổ phiếu nhất định, bạn sẽ đủ điều kiện nhận cổ tức tương ứng với số lượng cổ phiếu bạn nắm giữ. Trong một số trường hợp, các vị thế CFD cũng đủ điều kiện nhận cổ tức.

 • Tại sao các công ty trả cổ tức?

  Cổ tức là một hình thức thanh toán mà các công ty trả cho cổ đông để thúc đẩy lòng trung thành và thưởng cho các nhà đầu tư của họ.

 • Khi nào cổ tức được trả trên eToro?

  Đối với các vị thế không phải CFD, cổ tức được trả vào ngày thanh toán được ghi trên lịch. Đối với các vị thế CFD, cổ tức được trả vào ngày giao dịch không hưởng quyền.

 • Thuế đối với cổ tức được khấu trừ như thế nào?

  Đối với các cổ tức được trả đối với cổ phiếu và ETF của Hoa Kỳ, thuế suất khấu trừ tại nguồn thường là 30%. Trong trường hợp khoản thanh toán có thể được coi là thu nhập được kết nối hiệu quả (ECI), thuế suất là 37%. Đối với cổ tức được trả đối với các cổ phiếu và ETF không phải của Hoa Kỳ, tỷ lệ phần trăm thuế bị khấu trừ tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia sở tại. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết và danh sách đầy đủ các khoản thuế được khấu trừ theo quốc gia tại đây.