Giá của eToro đến từ đâu?

Giá của eToro được xác định bằng cách sử dụng nhiều nguồn định giá và nguồn thanh khoản khác nhau — một trong số đó có thể là nội bộ (lấy từ bên trong eToro Group) hoặc bên ngoài (lấy từ bên thứ ba). Có một số thành phần có thể tạo nên giá hai chiều được cung cấp trên nền tảng eToro và cách xác định giá có thể khác nhau dựa trên tài sản cụ thể. 

eToro thường lấy giá cho các loại tiền điện tử của mình, bao gồm cả chênh lệch giá thị trường, thông qua eToroX, một nền tảng giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp của eToro, một nền tảng giao dịch được cấp phép Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) liên kết với eToro EU. 

Tìm hiểu thêm về cách định giá tiền điện tử eToro.

Xem thêm “Chính sách thực thi và Xử lý đặt lệnh giao dịch tốt nhất.”