Cổ phiếu lẻ là gì?

Cổ phiếu lẻ là một phần của chứng khoán vốn và nhỏ hơn một cổ phiếu đầy đủ. Cổ phiếu lẻ cho phép bạn mua cổ phiếu từ số tiền bạn muốn đầu tư, tức là bạn có thể mua một phần của một cổ phiếu, một cổ phiếu hoặc nhiều hơn một cổ phiếu. 

 

Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu toàn phần được eToro cung cấp

Cổ phiếu lẻ

Cổ phiếu toàn phần

Cổ tức hoặc tiền lãi khi nắm giữ một phần cổ phiếu, sau một sự kiện của công ty, được cung cấp theo tỷ lệ. 

Cổ tức hoặc tiền lãi khi nắm giữ một cổ phiếu, sau một sự kiện của công ty, được cung cấp trên mỗi cổ phiếu. 

eToro thay mặt khách hàng nắm giữ cổ phiếu và giao dịch được ghi lại trên hệ thống của eToro dưới tên của khách hàng.

Cổ phiếu được khách hàng và eToro sở hữu với tư cách là “sở hữu chung”. Điều này có nghĩa là đối với phần cổ phiếu đã mua, bạn có lợi ích và lợi thế kinh tế giống như chủ sở hữu “chung” của cổ phiếu đó.

Không có đòn bẩy 

Rủi ro thị trường không thay đổi 

Các hành động của công ty được áp dụng như nhau đối với cổ phiếu toàn phần hay cổ phiếu lẻ, tương ứng với vị thế của Cổ phiếu lẻ bạn đang nắm giữ.

 

Lợi ích với eToro

 • Cần ít vốn hơn để đầu tư vào cổ phiếu vì khách hàng có thể mua một phần cổ phiếu.
 • Với cùng một số tiền vốn, khách hàng có thể đầu tư vào các cổ phiếu khác nhau (ví dụ: đa dạng hóa rủi ro).
 • Không mất phí môi giới và phí giao dịch cho các giao dịch mua cổ phiếu.
 • eToro không sử dụng quyền biểu quyết vì cổ phiếu được mua lại dưới trạng thái “Mua chung”.
 • Dễ dàng tiếp cận thị trường tài chính thông qua việc mở tài khoản với eToro
 • Truy cập eToro Social Feed để cập nhật thị trường và trao đổi quan điểm với các nhà đầu tư khác
 

Nhược điểm với eToro

 • Khách hàng từ bỏ quyền biểu quyết 
 • Không thể chuyển cổ phiếu ra bên ngoài nền tảng eToro.
 • Không phải tất cả các cổ phiếu được giao dịch công khai đều có sẵn trên nền tảng eToro.
 

Tại sao eToro cung cấp cổ phiếu lẻ

 • eToro là một nền tảng đa tài sản cam kết cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư và giáo dục cho khách hàng để đầu tư theo cách khôn ngoan.
 • Cổ phiếu lẻ giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận các công cụ tài chính không phức tạp phù hợp với cơ sở khách hàng của chúng tôi và do đó, cho phép khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư thông qua việc giao dịch các công cụ tài chính không phức tạp.
 • Cổ phiếu lẻ cho phép khách hàng bắt đầu đầu tư với số vốn ban đầu ít hơn nhiều vào "cổ phiếu thực" mà không gặp rủi ro liên quan đến các loại công cụ tài chính phức tạp khác.
 

Điều gì xảy ra nếu một công ty vỡ nợ và khách hàng đang nắm giữ một phần cổ phiếu?

 • Khách hàng vẫn sẽ nắm giữ lãi suất lẻ của họ. Tuy nhiên, nếu người hành nghề (hoặc quản trị viên/quản tài viên) mất khả năng thanh toán không thể chuyển các cổ phiếu mới cho một người môi giới (hoặc người quản lý) khác, họ có thể cần phải thanh lý (bán) lãi suất phân đoạn và trả lại giá trị bằng tiền cho bạn.
 

Giá cổ phiếu mà nhà đầu tư nhìn thấy trên nền tảng eToro

 • Giá cổ phiếu dựa trên NASDAQ trực tiếp cho cổ phiếu Hoa Kỳ và CBOE cho cổ phiếu châu Âu.
 

Các hành động của công ty được áp dụng như nhau đối với cổ phiếu toàn phần hay cổ phiếu lẻ, tương ứng với vị thế của cổ phiếu lẻ bạn đang nắm giữ.

 • Cổ tức: Sau khi việc thanh toán Cổ tức bằng tiền mặt được xác nhận, eToro sẽ tải lên khoản tiền nhận được cho mỗi cổ phiếu (cổ phiếu lẻ nhận được số tiền tương ứng với phần bạn nắm giữ).
 • Chia tách: Chúng tôi áp dụng cùng một tỷ lệ chia tách cho tất cả các khoản nắm giữ của bạn vào cùng ngày có hiệu lực.
 • Chia tách ngược: Tương tự với chia tách thông thường. Tỷ lệ tương tự được áp dụng cho tất cả các khoản nắm giữ vào ngày có hiệu lực.
 • Các vấn đề về quyền: Đối với các vấn đề về quyền, chúng tôi không phân phối các quyền, mà là khoản tiền tương đương với Hành động của công ty. Số tiền nhận được sẽ được tính bằng giá đóng cửa hợp lệ áp dụng hệ số điều chỉnh đã cung cấp. Khoản thanh toán được xử lý cho bạn sau khi chúng tôi thanh lý tất cả các quyền mà chúng tôi nhận được từ trung tâm lưu ký vào ngày giao dịch quyền.