Điều gì xảy ra nếu tôi gửi một token ERC20 không được hỗ trợ đến ví tiền điện tử eToro Money?

Bạn có thể không gửi được đồng tiền không được hỗ trợ. Nếu gửi token không được hỗ trợ vào ví, bạn sẽ không thấy token đó trong ví và sẽ không trích được token từ địa chỉ. Tuy nhiên, bạn sẽ có thể thấy đồng tiền đó trong trình duyệt chuỗi khối Ethereum.