Làm thế nào để tạo ví ERC20?

Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ mở ví ERC20