Tài khoản của tôi thuộc cơ quan quản lý nào?

Bạn có thể kiểm tra xem tài khoản của bạn được đăng ký với tổ chức nào của eToro và cơ quan quản lý tài khoản đó, bằng cách nhấp vào đây hoặc làm theo các bước sau:

  1. Vào tài khoản eToro của bạn.
  2. Nhấp vào mục Cài đặt⚙️ ở menu bên trái.
  3. Nhấp vào tên người dùng ở trên cùng để truy cập mục Cài đặt hồ sơ của bạn.
  4. Kiểm tra tổ chức eToro và cơ quan quản lý của bạn ở dưới cùng.
 

Tài khoản của bạn sẽ thuộc một tổ chức eToro và cơ quan quản lý nhất định ngay khi bạn thực hiện nạp tiền lần đầu và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện mà bạn đã đồng ý khi đăng ký.