Quy đổi một đồng tiền điện tử nghĩa là gì? (eToro Wallet)

Quy đổi tiền điện tử có nghĩa là đổi một loại tiền điện tử sang một loại tiền điện tử khác. Để quy đổi tiền điện tử, bạn sẽ cần chọn loại tiền được quy đổi, và tiền mà bạn muốn đổi lấy. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập đơn vị tiền.