Chi phí để gửi/nhận tiền điện tử đến hoặc từ các ví khác?

Thông tin mới nhất về phí gửi/nhận có thể được tìm thấy ở trang phí sử dụng Ví dưới đề mục Send/Receive transaction fees (Phí giao dịch Gửi/Nhận).