Làm thế nào tôi có thể xem địa chỉ công khai của mình? (eToro Wallet)

Mỗi ví đều có một địa chỉ công khai riêng, đây là địa chỉ của bạn trên chuỗi khối cho một đồng tiền cụ thể. Để xem địa chỉ, bạn có thể nhấn vào đồng tiền điện tử mà bạn quan tâm (từ danh sách các đồng tiền điện tử có sẵn) và bạn sẽ thấy liên kết “Xem địa chỉ công khai của ví XXX của bạn”.