Liệu tôi có thể gửi đến Ví các loại tiền điện tử hiện tại không thể giao dịch trên nền tảng giao dịch eToro?

Bạn sẽ chỉ có thể gửi các đồng tiền điện tử được Ví hỗ trợ. Bạn có thể xem danh sách mới nhất về tất cả các tài sản tiền điện tử và token được eToro Wallet hỗ trợ ở trang phí sử dụng Ví dưới đề mục Send transaction limits (Giới hạn giao dịch Gửi).