Liệu tôi có thể chuyển khoản một phần giao dịch/khoản đầu tư? (eToro Wallet)

Tại thời điểm này, bạn không thể chuyển khoản một phần vị thế. Một vị thế phải được chuyển khoản toàn bộ.