Ai đủ điều kiện để sử dụng Ví eToro?

Mọi người dùng tại các quốc gia đủ điều kiện đã xác minh tài khoản đầy đủ đều có thể sử dụng Ví eToro.

Ngoài ra, xác minh số điện thoại là bắt buộc.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin về xác minh tài khoản.