Chuyển khoản một đồng tiền điện tử nghĩa là gì? (eToro Wallet)

Việc chuyển khoản tiền điện tử là một hành động rút tiền điện tử từ nền tảng eToro ra ví. Để chuyển khoản tiền điện tử, bạn cần mở cửa sổ Chỉnh sửa Giao dịch trong Danh mục. Trong phần “Đầu tư”, những người dùng đủ điều kiện sẽ có tùy chọn chuyển khoản.

Các vị thế sẽ được đóng sau khi giao dịch hoàn tất. eToro có thể cần đến một ngày làm việc để xử lý giao dịch chuyển khoản. Từ thời điểm giao dịch chuyển khoản được xử lý, có thể cần thêm một khoảng thời gian bổ sung để tiền điện tử xuất hiện trong ví. Thời gian bổ sung này tùy thuộc vào chuỗi khối. Trong khi yêu cầu chuyển khoản được xử lý bởi chúng tôi, vị thế này sẽ xuất hiện dưới dạng Giao dịch Chuyển khoản đang Chờ duyệt trong danh mục.