Tiền điện tử của tôi được lưu giữ ở đâu? (eToro Wallet)

Khi tiền điện tử ở trong ví, chúng được lưu trữ trên chuỗi khối (lưu trữ nóng). Tiền điện tử trên nền tảng chủ yếu được giữ trong các ổ lưu trữ lạnh.