Liệu có phí bổ sung nào không? (eToro Wallet)

Toàn bộ phí của eToro đều được quy định rõ trên trang giao dịch của ứng dụng. Phí chuỗi khối được xác định tại thời điểm giao dịch và độc lập với eToro.