Cắt Lỗ là gì?

Cắt Lỗ (SL) là một công cụ quản lý rủi ro nhằm bảo vệ bổ sung cho khoản đầu tư của bạn.

 

Theo hướng dẫn, để tránh lỗ thêm, bạn nên đóng giao dịch ở một mức cụ thể, nếu giá đi theo chiều hướng không có lợi cho bạn. Nếu thị trường đạt đến mức lỗ yêu cầu của bạn và bạn đã mất số tiền đã xác định từ trước, lệnh Cắt Lỗ sẽ kích hoạt và tự động đóng vị thế của bạn.

 

Cắt Lỗ là bắt buộc cho mỗi vị thế, trừ các vị thế MUA không sử dụng đòn bẩy.

 

Bạn có thể đặt mức Cắt lỗ của mình theo một mức cụ thể trên thị trường hoặc theo số tiền. Mức Cắt Lỗ mặc định trên hầu hết các giao dịch là 50% giá trị của vị thế. Nói cách khác, nếu giá trị vị thế của bạn tụt xuống 50% giá trị đầu tư, lệnh Cắt Lỗ sẽ kích hoạt và vị thế sẽ tự động đóng lại.

 

Bạn có thể điều chỉnh Cắt Lỗ vào bất cứ lúc nào trong khi giao dịch mở.

 

Với điều kiện thị trường thông thường, mức Cắt Lỗ đã đặt không được bảo đảm. Khi thị trường biến động, mức Cắt Lỗ mà bạn đã yêu cầu có thể không được giao dịch trên thị trường. Trong trường hợp này, việc Cắt Lỗ sẽ kích hoạt ở mức khả dụng tiếp theo. Kết quả là bạn có thể lỗ nhiều hơn so với mức đã chuẩn bị. Chúng tôi không bù cho các trường hợp này bởi chúng tôi không can thiệp vào điều kiện hay sự kiện thị trường.

 

Mức Cắt Lỗ tối đa được cho phép khi bạn mở một vị thế là 50% giá trị của vị thế (ngoại trừ các vị thế MUA không sử dụng đòn bẩy). Giới hạn này giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra với tiền vốn của bạn trong trường hợp có biến động mạnh trên thị trường. Bạn có thể tăng mức Cắt Lỗ cao hơn giới hạn này khi giao dịch được mở. Thao tác này sẽ ghi nợ số tiền từ Số dư khả dụng của bạn như một phần của tính năng Biên độ Bảo trì của chúng tôi, có tác dụng như một lưới an toàn bổ sung cho giao dịch của bạn.

 

Tham khảo thêm: