Cắt Lỗ Sao chép là gì?

Cắt Lỗ Sao chép (CSL) là một tính năng cho phép bạn quản lý hiệu quả các giao dịch của mình bằng cách cung cấp khả năng quản lý rủi ro cho từng “mối quan hệ sao chép” dựa trên các giá trị Lời/Lỗ trong thời gian thực. Về cơ bản, đây là một hệ thống kiểm soát rủi ro tự động cho phép bạn thiết lập kiểm soát cho toàn bộ mối quan hệ sao chép theo giá tiền. Số tiền CSL đại diện cho giá trị tài sản sao chép cần đạt đến trước khi toàn bộ giao dịch sao chép được đóng một cách tự động, KHÔNG PHẢI số tiền bạn sẵn sàng để mất.

 

Ví dụ:

Nhà Giao dịch A được sao chép bởi Nhà Giao dịch B với số tiền $100 và một CSL được thiết lập ở $60 – có nghĩa Nhà Giao dịch B không muốn mối quan hệ sao chép này mất nhiều hơn $40 trước khi CSL được kích hoạt. Nhà Giao dịch A có 2 vị thế: một vị thế lãi $10, và một vị thế khác giảm xuống còn -$50. Tại thời điểm đó, CSL sẽ kích hoạt và cả hai vị thế – vị thế lỗ và vị thế lãi đều được đóng và mối quan hệ sao chép với nhà giao dịch đó bị ngắt.

 

CSL mặc định được thiết lập ở 60%* giá trị tài sản sao chép của bạn để khi bạn mất 40% khoản đầu tư của mình, giao dịch sao chép đó sẽ bị đóng. Thông qua việc áp dụng một thiết lập CSL mặc định, chúng tôi đảm bảo rằng bạn ít chịu rủi ro hơn và có thể đầu tư an toàn, bởi bạn biết rằng phần lớn khoản đầu tư của mình sẽ được bảo vệ. Bạn sẽ có thể chỉnh sửa CSL sau khi sao chép một nhà giao dịch và ở bất kỳ thời điểm nào sau đó; tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng mỗi khi bạn chỉnh sửa CSL của mình, giá trị mới sẽ được phản ánh như dưới dạng tỷ lệ phần trăm của giá trị tài sản sao chép của bạn tại thời điểm chỉnh sửa, chứ không phải số tiền phân bổ ban đầu.

*Mức Cắt lỗ Sao chép mặc định cho một lệnh CopyPortfolio là 5% số tiền đầu tư của bạn. Điều này có nghĩa nếu giá trị của Smart Portfolio giảm xuống dưới 5% - nói cách khác, nếu bạn mất 95% tiền đầu tư của mình - lệnh Smart Portfolio sẽ bị đóng.

 

Vui lòng đọc thêm về tính năng này tại đây.