Tôi có bao nhiêu người theo dõi?

Bạn có thể xem mình có bao nhiêu người theo dõi bằng cách đi tới hồ sơ của bạn.

Bạn có thể xem danh sách tất cả các nhà giao dịch mà bạn hiện đang theo dõi ở cuối danh sách theo dõi mình.