Làm thế nào để tôi thay đổi thông tin tài khoản của mình?

 

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi thông qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng để yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản, chúng tôi có thể cần gọi cho bạn và đặt một số câu hỏi bảo mật, vì vậy vui lòng cung cấp số điện thoại của bạn và chỉ rõ khung thời gian thuận tiện có thể nhận điện thoại. Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất vui được trợ giúp bạn.