Nhà đầu tư được yêu thích được trả tiền ra sao?

Các Nhà Đầu tư Nổi tiếng được trả tiền theo cấp bậc của họ, không muộn hơn ngày 10 hàng tháng.

Các khoản thanh toán cho tất cả Nhà đầu tư Nổi tiếng đều được gửi đến tài khoản eToro của họ và tự động rút về phương thức thanh toán của họ.

Nhà Đầu tư Nổi tiếng được thanh toán dựa trên AUM của họ, tuy nhiên, nếu họ vi phạm bất kỳ hướng dẫn nào cho Nhà Đầu tư Nổi tiếng hoặc không đáp ứng các yêu cầu, khoản thanh toán sẽ bị thu hồi. Yêu cầu này bao gồm: không vi phạm các quy định hạn chế về đòn bẩy hoặc điểm rủi ro, không đáp ứng các yêu cầu về giá trị tài sản hoặc không tôn trọng người khác/lạm dụng bảng tin.