Giải thích về giá của tiền mã hoá trên eToro

Mục đích của trang này là giải thích và tiết lộ thông tin về nguồn gốc và cách thức tính giá tài sản tiền điện tử của eToro.

Giá tiền điện tử thường dựa trên các lệnh thực hiện trên sàn giao dịch tiền điện tử do eToro X Limited (eToroX) điều hành. eToroX là công ty con của eToro được Gibraltar Financial Services Commission cấp giấy phép DLT. eToroX duy trì sổ lệnh trên sàn giao dịch tiền điện tử, đây là danh sách dạng điện tử các lệnh mua và bán các loại tiền điện tử được sắp xếp theo mức giá.  Sổ lệnh liệt kê số lượng tài sản đang được đặt mua hoặc chào bán tại mỗi mức giá hoặc độ sâu thị trường.

Hiện tại, phần lớn giá niêm yết trên eToroX được cung cấp bởi một tổ chức trong Tập đoàn eToro, đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường trên sàn giao dịch eToroX, sử dụng các nhà cung cấp thanh khoản bên thứ ba khác nhau để thu thập giá. Các nhà cung cấp này được lựa chọn theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm tính thanh khoản, khả năng kỹ thuật, năng lực về chức năng, giá, tính bảo mật và nhiều yếu tố khác.

Các lệnh mua – bán bổ sung được đặt trên sàn giao dịch tiền điện tử eToroX bởi nhiều người tham gia thị trường khác nhau, đang tìm cách mua hoặc bán một loại tiền điện tử cụ thể ở một mức giá cụ thể.

Giá hiển thị trên Nền tảng giao dịch eToro do chúng tôi thiết lập để tính phí giao dịch của eToro và được tính theo phương pháp định giá được nêu trên trang phí eToro . Vì những lý do này, giá hiển thị trên Nền tảng giao dịch eToro có thể khác với giá niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử eToroX, các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch khác.