Định giá tiền điện tử của eToro — Ví dụ

Phí 1% được tính cho cả giao dịch MỞĐÓNG vị thế của bạn, tại thời điểm bạn mở vị thế. Phí 1% được thêm vào giá thị trường.

Ngay sau khi bạn mở một vị thế mới, bạn sẽ thấy “lỗ” ở vị thế đó. Đây là phí: phí 1% để mua tài sản tiền điện tử và phí dự kiến 1% để bán tài sản tiền điện tử.

Chú ý: Khi bạn đóng vị thế, phí bán sẽ được điều chỉnh để phản ánh giá thị trường của tài sản tiền điện tử tại thời điểm đó.

Mở vị thế
DOGE Giá trên eToro Phí giao dịch Giá thị trường*
Chào bán $0,2000 1,00% $0,1980
Hỏi mua $0,1950 1,00% $0,1970

 

 

Số tiền bạn đã đầu tư $1.000
Số đồng DOGE bạn nhận được 5.000
Những gì bạn thấy là giá trị đồng USD của vị thế của bạn ngay sau khi bạn mở vị thế $975
Lãi&Lỗ của bạn ngay sau khi mở một vị thế (xem chi tiết bên dưới) -$24,8

Chi tiết Lãi&Lỗ

Phí (mua và bán) -$19,75 1% của cả giá chào bán giá hỏi mua
Chênh lệch giá của thị trường -$5,05 Khoảng chênh lệch giữa giá chào bán và giá hỏi mua
Tổng Lãi&Lỗ -$24,8
Đóng vị thế
DOGE Giá trên eToro Phí giao dịch Giá thị trường*
Chào bán $0,2560 1,00% $0,2535
Hỏi mua $0,2500 1,00% $0,2525

 

 

 

Số đồng DOGE bạn đã bán 5.000
Tổng điều chỉnh phí -$2,78 **
Tổng tiền hoàn trả vào Số dư $1.250,06
Tổng Lãi&Lỗ $250,06
**1% * số đồng bạn đã bán * (lãi suất hỏi mua lúc thị trường đóng cửa – lãi suất hỏi mua lúc thị trường mở cửa)

Chi tiết Lãi&Lỗ

Phí (mua và bán) -$22,53 1% của cả giá chào bán giá hỏi mua
Chênh lệch giá của thị trường $272,59 Khoảng chênh lệch giữa giá chào bán và giá hỏi mua
Tổng Lãi&Lỗ $250,06

 

 

Quay lại Trang phí giao dịch tiền điện tử