Vad är ESG-poäng och hur ska du använda dem? En guide till ESG på eToro

Kunskap är makt, och investerare behöver tillgång till så mycket kvalitetsinformation som möjligt när de fattar investeringsbeslut. Med en växande rörelse mot mer etiska och hållbara affärsmetoder, inte bara för allas bästa, utan också för att undvika risk, är mer öppenhet om företagens resultat på dessa områden avgörande. Grunden för denna rörelse kallas ESG.

Låt oss ta en närmare titt på vad ESG är, och hur du kan använda ESG-poäng för få bättre förståelse för om ett visst företag skulle passa i din portfölj.

Vad är ESG?

ESG kallas även hållbar investering, etisk investering eller socialt ansvarsfull investering, och bokstäverna står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – företag kan utvärderas efter hur de presterar på dessa punkter och sedan ges en poäng.

ESG är en av dagens största investeringstrender. Nästan 80 % av investerarna väljer nu eller överväger att välja hållbara investeringsstrategier, fyra av fem institutioner integrerar nu ESG i sina investeringsprocesser, och från och med 2020 har 88 % av de börshandlade företagen infört ESG-initiativ.

Läs mer om ESG

Hur kan du använda ESG-poäng i dina investeringsbeslut?

När du överväger vilka aktier som ska läggas till i din portfölj, ger ESG-poäng, även känt som ESG-betyg, tillgång till ytterligare information om ett företag som vanligtvis inte redovisas i traditionell finansiell analys. Faktorer som deras riskexponering för klimatförändringar och mänskliga rättigheter, till exempel, kan ha en betydande inverkan på aktiens resultat.

Även om du inte enbart bör förlita dig på ESG-poäng för att fatta ett investeringsbeslut, kan de spela en värdefull roll som en del av din research för att fatta investeringsbeslut. ESG-poäng kan hjälpa dig att investera i företag vars hållbarhetsmetoder gör dem bättre positionerade att överträffa på lång sikt, samt hjälpa dig att undvika företag som är involverade i tvivelaktiga eller riskabla affärsmetoder.

Som investerare finns det ett antal sätt att använda ESG-poäng för att få ytterligare insikter i hur hållbart ett företag är:

  • ESG-poäng kan ge kompletterande insikter i ett företag utöver traditionell finansiell analys.
  • ESG-poäng kan användas som ett filter för att bestämma vilka aktier som ska inkluderas i din portfölj. Till exempel kan en investerare välja att bara investera i företag som har en hög ESG-poäng.
  • ESG-poäng kan fungera som en flagga eller ett övervakningsverktyg. Till exempel kan en minskning av ett företags ESG-poäng vara en signal om att undersöka vad som har utlöst förändringen.

Hur beräknas ESG-betyg?

Data, forskning och analys är förmodligen redan en del av ditt ordförråd som investerare. Ungefär som hur marknadsanalys beaktar ett företags finansiella information för att ranka en aktie, tar ESG-poäng hänsyn till specifika faktorer för att se hur företag står sig vad gäller hållbarhet.

Totalpoängen för ESG är en sammansättning av olika poäng, en för varje kategori:

  • Miljöfaktorer tar hänsyn till ett företags bevarandeinsatser, inklusive energieffektivitet, nivåer av koldioxidutsläpp, luft- och vattenföroreningar samt avfallshanteringsmetoder och naturresursförbrukning.
  • Sociala faktorer tittar på ett företags praxis när det gäller människor och samhälle, såsom mänskliga rättigheter och arbetsstandard, mångfald på arbetsplatsen, dataskyddspolicyer och humanitära bidrag.
  • Styrningsfaktorer mäter ett företags standarder för ledningen, såsom dess styrelsesammansättning, chefernas löner, lobbypraxis och korruptionsförebyggande policyer.

ESG på eToro

eToro rullar för närvarande ut en ny funktion för att tillhandahålla ESG-poäng för tusentals aktier, så att våra användare kan få tydlig och bekväm tillgång till denna värdefulla information. Utrullningen sker i etapper, så oroa dig inte om du inte ser ESG-poängen i din app ännu – de kommer snart.

Tyvärr finns det inget allmänt accepterat ESG-poängsystem för att vägleda investerare, och ESG-mätningar kan vara ganska subjektiva beroende på vem som beräknar dem. För att säkerställa att eToros poäng är så tillförlitliga som möjligt och återspeglar den mest korrekta informationen, samarbetar vi med ESG Book.

ESG Book är en global ledare inom ESG-dataanalys, som används av de bästa finansinstituten för att mäta hållbarhetsprestandan hos världens största företag. Företaget kombinerar avancerad teknik och research för att göra dessa data mer allmänt tillgängliga för allmänheten. ESG Book beaktar kontinuerligt företagens självrapporterade information (publiceras årligen) samt nyheter och NGO-signaler. Detta gör det möjligt för poängen att ombalanseras dagligen och återspeglar eventuella förändringar i ett företags hållbarhetsprestanda, och därmed kan alla förändringar i poäng ses omedelbart på eToro-plattformen.

eToros ESG-poängsystem har ett användarvänligt färgschema med ”trafikljus”:

  • En grön poäng visar att företaget är ledande inom sin sektor när det gäller ESG.
  • En gul poäng visar att företaget är genomsnittligt i sin sektor när det gäller ESG.
  • En röd poäng visar att företaget har ett dåligt betyg när det gäller ESG, i förhållande till sin sektor.

Varför ESG?

ESG blir allt populärare eftersom vi som globalt samhälle lägger mycket större vikt vid ESG-frågor än någonsin tidigare.  Dessutom  har studier visat att företag som är mer ESG-vänliga tenderar att leverera mer robusta finansiella resultat över tid. Därför ser investerare ESG som ett sätt att undvika risker och som en potentiell källa till bättre långsiktig avkastning. Upptäck själv hur du använder ESG-poäng när du fattar dina investeringsbeslut.

Utforska ESG på eToro

Denna kommunikation är endast avsedd för allmänt informations- och utbildningsändamål och ska inte ses som råd om finansiella produkter, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella produkter. Den har utarbetats utan att ta hänsyn till dina mål, behov eller din ekonomiska situation. Eventuella hänvisningar till tidigare resultat och framtida indikationer är inte, och ska inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro gör inga utfästelser och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i denna publikation.