Model inwestycyjny znany jako inwestowanie w wartość zakłada koncentrację uwagi na dużych spółkach, które aktualnie są notowane poniżej faktycznej wartości. Inwestorzy, którzy wykorzystują tę strategię, twierdzą, że rynek nie zawsze właściwie wycenia wartość wewnętrzną spółki, co z czasem powinno doprowadzić do wzrostu cen akcji.

Inwestycje giełdowe online bazujące na inwestowaniu w wartość powinny być poprzedzone analizą zmiennych jakościowych i ilościowych. Wśród tych pierwszych wyróżnić trzeba między innymi strategię biznesową spółki oraz efektywność zarządzania. Z kolei wśród parametrów ilościowych trzeba zwrócić uwagę na wskaźniki finansowe i analizę sprawozdań finansowych, czyli czynniki ujmowane w analizie fundamentalnej. To właśnie te elementy w sposób obiektywny oceniają bowiem wyniki osiągane przez spółkę.

Ten artykuł pomoże Ci dowiedzieć się, jak rozpoznać inwestycje w wartość.

Spis treści

Czym jest inwestowanie w wartość?

Jak działa inwestowanie w wartość?

Czym są akcje wartościowe (wartość wewnętrzna)?

Przykład inwestowania w wartość

Wyniki inwestowania w wartość

Ryzyko i krytyka wyników inwestowania w wartość

Wnioski z inwestowania w wartości

Czym jest inwestowanie w wartość?

Uogólniając, inwestycje giełdowe online w wartość i przyświecające temu założenia stoją w pewnej opozycji do tzw. hipotezy rynku efektywnego. Zgodnie z rzeczoną hipotezą ceny rynkowe papierów wartościowych zawsze miałyby być odzwierciedleniem wszelkich dostępnych informacji na ich temat. Ponadto hipoteza rynku efektywnego zakłada, że ceny zmieniają się natychmiastowo po pojawieniu się nowych informacji na temat danego instrumentu.

Z kolei inwestowanie w wartość wskazuje na to, że niektóre spółki są niedowartościowane. Innymi słowy, ceny papierów wartościowych nie zawsze oddają wszystkie informacje dostępne na ich temat. Celem inwestorów jest więc wykrycie takich spółek, gdyż powinny one zyskiwać na wartości rynkowej do momentu, w którym ceny akcji będą odzwierciedlać faktyczną wartość wewnętrzną.

Należy też rozróżnić inwestycje online w wartość od inwestowania rozwojowego. Inwestowanie rozwojowe tyczy się potencjału danego podmiotu i np. rosnących mocy produkcyjnych. Inwestowanie w wartość polega zaś na inwestowaniu w papiery wartościowe, które obecnie są niedowartościowane.

Historia inwestowania w wartość

Model inwestowania w wartość został opracowany w latach dwudziestych zeszłego stulecia przez Benjamina Grahama w Columbia Business School. Metodę inwestowania w ten sposób spopularyzowano natomiast w czasach Wielkiego Kryzysu i następnych dziesięcioleciach.

Przez lata definiowanie i podejście do inwestowania w wartość ewoluowało, jednak ogólna filozofia pozostała ta sama. Inwestor powinien skupiać się nie tylko na próbie przewidzenia zmian cen akcji – równie ważne, a nawet ważniejsze, jest oszacowanie prawdziwej wartości wewnętrznej danej spółki. Wraz z upływem czasu wartość rynkowa i wewnętrzna powinny bowiem osiągnąć ten sam poziom.

Znani inwestorzy wartości

„Ojciec inwestowania w wartość”, Benjamin Graham, swą karierę zawodową skupił na opracowaniu przystępnego i skutecznego systemu inwestycyjnego. Jednym z przełomowych momentów jego życia było wydanie książki „Inteligentny inwestor”, co miało miejsce w 1949 roku.

Poglądy Grahama i tezy zawarte w jego książce zyskały zwolenników. Wśród nich wymienić trzeba zwłaszcza Warrena Buffetta, Setha Klarmana i Martina Whitmana. Graham w swej pracy zwracał uwagę głównie na czynniki ilościowe i uważał, że inwestorzy powinni skupić się na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Warren Buffett uzupełnił podejście Grahama o parametry jakościowe. Ten amerykański inwestor giełdowy podkreślał znaczenie takich czynników jak jakość zarządzania spółką, dynamikę branży, konkurencję, zachowania klientów itp. Podczas kształtowania swej strategii inwestycyjnej Buffett korzystał z dorobku nie tylko Benjamina Grahama, ale też Philipa Fishera, czyli autora słynnej publikacji „Common Stocks and Uncommon Profits”. Podejście Fishera zakłada kupowanie biznesów znajdujących się w dobrej kondycji po uczciwej cenie zamiast nabywania tych ryzykownych, nawet jeśli ich cena jest wyjątkowo niska.

Jak działa inwestowanie w wartość?

Inwestowanie w wartość jest oparte na założeniu, że część akcji jest przeszacowanych lub niedoszacowanych. Inwestując w wartość, celem jest zidentyfikowanie niedowartościowanych papierów wartościowych. Następnie czeka się na to, aż rynek w końcu dokona prawidłowej wyceny. Inwestycje online w wartość odrzucają hipotezę efektywnego rynku, uznając ją za mało realistyczną, a przynajmniej niesprawdzającą się w części przypadków.

Rynki nie są wydajne

Hipoteza efektywnego rynku zakłada, że w każdym momencie ceny akcji w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Oznaczałoby to, że rynki natychmiastowo reagują na zmiany, a wszyscy inwestorzy podejmują racjonalne decyzje, biorąc pod uwagę wszelkie dostępne w danej chwili dane.

Praktyka pokazuje, że inwestorzy nie zawsze identyfikują przeszacowane lub niedowartościowane akcje. Rynek jest efektywny tylko częściowo, a nie całościowo – stąd możliwe jest zidentyfikowanie niedowartościowanych papierów wartościowych. Jak powiedział niegdyś Warren Buffet:

„Byłbym ulicznym włóczęgą z blaszanym kubkiem, gdyby rynki zawsze były efektywne”.

Inwestowanie w wartość a inwestowanie we wzrost

Obok inwestowania w wartość jedną z najpopularniejszych strategii inwestycyjnych jest inwestowanie we wzrost. Ta pierwsza strategia jest skoncentrowana na wartości wewnętrznej spółki, a druga na potencjale wzrostu.

Często inwestycje w wartość tyczą się dużych spółek o długiej historii. Inwestuje się w nie, gdy analizy ukażą, że obecny kurs ich akcji jest niższy od wartości wewnętrznej. Z czasem kurs akcji powinien bowiem wzrosnąć tak, by w końcu zrównać się z wartością wewnętrzną.

Z kolei inwestowanie we wzrost na ogół jest związane z mniejszymi podmiotami o krótszym stażu rynkowym. W tym przypadku celem jest zidentyfikowanie spółek, które mają duży potencjał wzrostu i rozwoju. Określa się tu prawdopodobieństwo tego, że dana spółka osiągnie ponadprzeciętne zyski. Doprowadzić do tego mogą np. unikatowe zasoby technologiczne danej spółki.

Czym są akcje wartościowe (wartość wewnętrzna)?

Gdy uda Ci się zidentyfikować niedowartościowane akcje, otworzą się przed Tobą możliwości inwestycyjne. Wcześniej jednak trzeba poznać metody, które są wykorzystywane przez inwestorów podczas poszukiwania niedowartościowanych akcji. W tym celu w ramach analizy fundamentalnej bada się cash flow i szereg parametrów.

What Are Value Stocks (Intrinsic Value)?

Identyfikacja zapasów wartości

Szeroko zakrojone analizy ilościowe i jakościowe to podstawy inwestycji w wartość. Umożliwiają one ocenę wartości wewnętrznej spółki i zestawienie jej z aktualnym kursem giełdowym. Chcąc ustalić wartość wewnętrzną, dokonuje się analiz:

  • wyników finansowych spółki,
  • poziomu przychodów i dochodów,
  • cash flow,
  • czynników fundamentalnych, w tym modelu biznesowego, sytuacji rynkowej i przewag konkurencyjnych.

Jest to proces czasochłonny – czasem trzeba przeanalizować dane dziesiątek spółek, zanim uda się znaleźć jedną wartą uwagi. Inwestorzy stosują szereg metod mających pomóc w ocenie wewnętrznej wartości.

Obliczanie wartości wewnętrznej

Trzeba być świadomym tego, że nie ma jednej uniwersalnej metody obliczania wartości wewnętrznej. Inwestorzy stosują tu różne metody, a każda z nich może ukazać odmienne wyniki. Warto też zauważyć, że w każdym przypadku słuszne może okazać się wybranie innej metody – na przykład w przypadku spółek w bardzo trudnej sytuacji finansowej często duże znaczenie ma wartość likwidacyjna.

Jako eToro zachęcamy do samodzielnego przetestowania różnych metod wyliczania wartości wewnętrznej i późniejszej weryfikacji tego, czy ukazały one właściwe wyniki. Trzeba dobrze poznać poszczególne metody, zanim się je zrozumie i im zaufa. Dopiero wtedy warto rozważyć dokonanie prawdziwych inwestycji. Poniżej ukazujemy powszechnie stosowane metody wyliczania wartości wewnętrznej.

Stosunek ceny do zysku (P/E)

Ten wskaźnik, znany też jako C/Z, oblicza stosunek ceny (price) do zysków (earnings). Wylicza się go przez podzielenie ceny jednej akcji spółki przez zysk z jednej akcji. To prosta i intuicyjna metoda, ponieważ z łatwością można znaleźć potrzebne dane. Stosunek ceny do zysku to też szybki sposób na porównanie akcji spółek z tej samej branży.

Stosunek ceny do wartości księgowej (P/B)

Wskaźnik P/B znany też jest jako C/WK. Ten miernik określa, jak obecnie wartość księgowa jest wyceniana przez rynek. P/B wylicza się jako iloraz ceny akcji ze stosunkiem wartości księgowej do liczby akcji. Z założenia wartość księgowa akcji ukazuje czy akcje spółki są fundamentalnie niedowartościowane. Taka sytuacja ma miejsce, gdy P/B jest mniejsze niż 1.

Sprzedaż i wzrost przychodów

Parametr P/S wskazuje na stosunek ceny rynkowej (price) do przychodów netto ze sprzedaży (sales). W ten sposób można porównać cenę akcji spółki do osiąganych przez nią przychodów. Innymi słowy P/S informuje, jaką kwotę trzeba zapłacić za złotówkę wartości sprzedaży danej spółki.

Przepływ środków pieniężnych

Free Cash Flow (FCF), czyli wolne przepływy pieniędzy, ukazują, ile gotówki jest w stanie wygenerować spółka. Ilość gotówki jest tu pomniejszana o wartość przeznaczoną na rozbudowę lub utrzymanie aktywów. FCF można więc wyliczyć jako różnicę pomiędzy EBIT (pomniejszonym o podatki i powiększonym o amortyzację) a zmianą w kapitale obrotowym netto i inwestycjami netto.

Relacja pomiędzy ceną akcji a wolnymi przepływami pieniężnymi na jedną akcję to metoda na oszacowanie wartości danej spółki. Zestawienie otrzymanego wyniku z wynikami innych spółek z danej branży, trendami i danymi historycznymi może określać poziom relatywnej wartości. Za niedoszacowane można uznać te spółki, których stosunek ceny do wolnych przepływów pieniężnych osiąga niskie wartości.

Cash flow jest też wykorzystywany do wyceny wartości spółki metodą DCF. Zakłada ona, że bieżąca wartość rynkowa powinna oddawać wartość przyszłych przepływów gotówkowych. Podczas wyliczania DCF pod uwagę brana jest bieżąca wartość przepływów oraz wartość rezydualna (wartość przepływów, które mają nastąpić po prognozowanym okresie).

Margines bezpieczeństwa

Inwestowanie w wartość opiera się na zasadzie kupowania akcji po cenie niższej niż ich rzeczywista wartość. Posługiwanie się nią może przynieść zysk w późniejszym terminie, gdy ceny akcji będą oddawać rzeczywistą wartość wewnętrzną.

Zalecamy jednak, by pamiętać, że szacowanie wartości (niezależnie od wybranych metod) jest obarczone ryzykiem błędu. Każdy inwestor powinien więc ustalić swój własny margines bezpieczeństwa w zależności od poziomu awersji do ryzyka. Przykładowo margines bezpieczeństwa 30% oznacza, że kupuje się akcje, gdy ich ceny są niższe o co najmniej 30% niż wyliczona wartość wewnętrzna. Na tej podstawie określa się też wartość inwestycji. Zasadniczo, im większy margines bezpieczeństwa, tym inwestycje ostrożniejsze.

Przykład inwestowania w wartość

Sposób myślenia związany z inwestowaniem w wartość można ukazać na podstawie sytuacji spółki Lockheed Martin (LMT), czyli amerykańskiego koncernu zbrojeniowego. Ten podmiot konstruuje między innymi samoloty czy systemy radarowe, ale także rozwija innowacyjne technologie satelitarne.

Ceny akcji Lockheed Martin spadły po tym, jak prezydentem USA został Joe Biden, który zapowiedział zmniejszenie wydatków na obronność. Spadki zostały też zanotowane po wycofaniu się wojsk amerykańskich z Afganistanu.

Inwestorzy, którzy działają przez inwestowanie w wartość, zauważają jednak, że spadki cen akcji Lockheed Martin zostały wywołane krótkoterminowymi czynnikami politycznymi. Tymczasem wydatki na obronność są rozplanowane na dziesięciolecia. Posługując się taką logiką, można dojść do wniosku, że w dłuższym terminie ceny akcji Lockheed Martin wzrosną, ponieważ obecnie są niedowartościowane.

Wyniki inwestowania w wartość

Przez dziesięciolecia XX wieku inwestowanie w wartość było opłacalną metodą inwestycyjną. Długie stosowanie podejścia Grahama i skupienie się na czynnikach ilościowych okazywało się trafną decyzją. Obecnie jednak równie ważne, a nawet ważniejsze, są czynniki jakościowe, które do inwestowania w wartość wprowadził Warren Buffet. Statystyczne badania dowodzą, że w dłuższej perspektywie inwestowanie w wartość przynosiło lepsze rezultaty niż inwestowanie we wzrost.

Wyniki strategii inwestowania w wartość

Podejmowanie decyzji na bazie każdej strategii inwestycyjnej czy szacunkowych danych uzyskiwanych podczas obliczania wartości wewnętrznej spółki jest obarczone ryzykiem. Trafność strategii zawsze jest uzależniona od konkretnych okoliczności, w tym np. irracjonalności niektórych inwestorów. Analizy wartościowe prowadzi się po to, by w sposób obiektywny ocenić sytuację finansową danej spółki. Nigdy jednak nie można mieć pewności co do przyszłych cen akcji.

Wyniki znanych inwestorów wartościowych

Warren Buffet to współtwórca nowoczesnej strategii inwestowania w wartość, a jednocześnie jest to najsłynniejszy inwestor bazujący na tej strategii. Majątek tego urodzonego w 1930 roku Amerykanina przekracza 80 miliardów dolarów. Czyni to Buffeta jednym z najbogatszych ludzi na świecie i jednym z najlepszych inwestorów w całej historii.

Value Investing vs. Growth Investing

Ryzyko i krytyka wyników inwestowania w wartość

W zestawieniu z innymi strategiami inwestowanie w wartość jest obarczone relatywnie niskim/średnim poziomem ryzyka. Wciąż jednak istnieje możliwość zanotowania strat podczas jej stosowania. Społeczność eToro dąży zaś do upowszechniania znajomości metod, które pozwalają ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Prezentujemy je w poniższych paragrafach.

Praca domowa

Zachowanie dyscypliny i trzymanie nerwów na wodzy to podstawy inwestowania w wartość. Może się zdarzyć, że znajdziesz kilka niedowartościowanych spółek. Wówczas najlepiej będzie, jeśli skupisz się na tej najatrakcyjniejszej, gdzie relacja pomiędzy kursem giełdowym a wartością wewnętrzną będzie szczególnie korzystna. Innym razem może się zdarzyć, że żadne potencjalne inwestycje online nie spełnią twych oczekiwań. W takich sytuacjach lepiej powstrzymać się od działania i poczekać na lepszą okazję.

Dywersyfikacja portfela

Jedną z tradycyjnych i uniwersalnych zasad inwestowania jest dywersyfikowanie portfela, do czego nawołuje chociażby KNF. Wtedy to niespodziewany spadek wartości jednego z aktywów będzie miał znacznie mniejszy skutek. Niemniej dywersyfikacja to pojęcie względne. Niektórzy inwestorzy mają w portfelu akcje kilku spółek i twierdzą, że jest to odpowiednie zróżnicowanie. Z kolei inni uważają, że wartość inwestycji w jeden instrument inwestycyjny powinna być niewielka, za to kupują akcje spółek z szeregu branż, by maksymalnie zdywersyfikować ryzyko.

Value Traps

Pułapki wartości

Zawsze warto krytycznie podchodzić do każdej metody, w tym do strategii inwestowania w wartość. Może się zdarzyć, że wycena akcji danej spółki będzie wyjątkowo niska w stosunku do wyników uzyskanych z analizy fundamentalnej. Wyjątkowo tanie akcje do kupienia, których ceny od dawna spadają, mogą zachęcać do przeprowadzenia transakcji.

Należy jednak mieć świadomość, że czasem ceny akcji spadają pomimo wyjątkowo korzystnych wskaźników fundamentalnych. Może to wynikać np. ze zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego i cyklicznych zmian w danej branży. Podczas oceny atrakcyjności spółek warto zatem skupić się nie tylko na danych historycznych, ale też na trendach i perspektywach danej spółki.

Inwestowanie wartości w bessę i hossę

Co do zasady, podczas dekoniunktury spółki wartościowe notują relatywnie niskie spadki cen akcji. Wynika to między innymi z niższego stosunku ceny do zysku. Co więcej, inwestycje w akcje wartościowe często wiążą się z wypłaceniem dywidendy.

Tymczasem hossa rynkowa często prowadzi do tego, że duża część inwestorów skupia się na innych aktywach niż akcje wartościowe. Podczas dobrej koniunktury inwestowanie w wartość bywa nieco frustrujące. Zdarza się, że w wyniku analiz odrzuca się inwestycję w daną spółkę, tymczasem ceny jej akcji rosną wraz z ogólną hossą na rynku.

Wnioski z inwestowania w wartości

Ogólnie rzecz ujmując, inwestowanie w wartość sprowadza się do nabywania papierów wartościowych niedoszacowanych spółek. Schemat działania inwestorów jest tu następujący:

  1. Przeprowadzenie szeroko zakrojonej analizy fundamentalnej.
  2. Zidentyfikowanie spółek z atrakcyjnym stosunkiem wartości wewnętrznej względem ceny akcji.
  3. Zakup akcji, które spełniają warunek marginesu bezpieczeństwa.

Zysk można osiągnąć wtedy, gdy ceny akcji zrównają się z rzeczywistą wartością wewnętrzną spółki.

Zarejestruj się na eToro i zacznij kupować wartościowe akcje spółek, w które wierzysz.


Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.