Rynki finansowe powstały i rozwinęły się, aby połączyć inwestorów dysponujących wolnymi środkami z przedsiębiorstwami, które potrzebują kapitału na sfinansowanie przedsięwzięć biznesowych. Potencjalna stopa zwrotu oraz czas trwania inwestycji różnią się od wybranego instrumentu, za pomocą którego pieniądze przepływają od inwestora na rynek. Na rynkach finansowych rozróżniamy dwa podstawowe rynki i sposoby inwestowania: rynek pieniężny i rynek kapitałowy.

Spis treści

Co to jest rynek pieniężny?

Kto korzysta z rynku pieniężnego?

Jakie są zalety korzystania z rynku pieniężnego?

W jaki sposób inwestorzy indywidualni mogą uzyskać dostęp do rynku pieniężnego?

To musisz wiedzieć o rynku pieniężnym

Czym jest rynek kapitałowy?

Kto korzysta z rynku kapitałowego?

Jakie są korzyści z obecności na rynku kapitałowym?

W jaki sposób inwestorzy indywidualni mogą uzyskać dostęp do rynku kapitałowego?

To musisz wiedzieć o rynku kapitałowym

Rynek pieniężny a rynek kapitałowy – podsumowanie

 

What is the Money Market?

Co to jest rynek pieniężny?

Na rynku pieniężnym prowadzony jest obrót krótkoterminowymi instrumentami finansowymi o  terminie wykupu poniżej 12 miesięcy. Przedmiotem obrotu są papiery dłużne o terminie zapadalności krótszym niż rok oraz kredyty i lokaty na rynku międzybankowym.

Co to jest zadłużenie krótkoterminowe? 

Każde zobowiązanie, którego termin wykupu jest krótszy niż 12 miesięcy, jest uważane za zadłużenie krótkoterminowe. Wśród najczęściej spotykanych można wymienić:

  • Fundusze rynku pieniężnego.
  • Lokaty międzybankowe.
  • Kredyty i pożyczki krótkoterminowe.
  • Swapy walutowe.
  • Pożyczki na rynku międzybankowym.

Kto korzysta z rynku pieniężnego?

Większość obrotu długiem krótkoterminowym jest prowadzona przez duże przedsiębiorstwa i instytucje. Inwestorzy indywidualni mają dostęp do rynku pieniężnego głównie przez fundusze.

Rządy 

Obecność rządów na rynku pieniężnym wiąże się przede wszystkim z realizowaniem funkcji stabilizacyjnej. Rządy mogą operować na rynku pieniężnym również, gdy chcą upłynnić krótkoterminowe papiery dłużne.

Korporacje 

Duże przedsiębiorstwa poszukują na rynku pieniężnym krótkoterminowego finansowania, niezbędnego do zachowania płynności finansowej. Przedsiębiorstwa mogą również lokować nadwyżki finansowe, wykorzystując instrumenty rynku pieniężnego.

Banki

Banki komercyjne wykorzystują rynek pieniężny do osiągania wyższych stóp zwrotu z kapitału, którym dysponują. Bank może również pozyskiwać na rynku pieniężnym finansowanie niezbędne do dalszego udzielania krótkoterminowych pożyczek. 

Banki centralne

Jednym z podstawowych zadań banków centralnych jest stabilizowanie rynków finansowych. Bank centralny może występować na rynku pieniężnym jako inwestor, prowadząc skup papierów dłużnych, zwiększając tym samym płynność w gospodarce.

Rynek „repo”

Rynek produktów repo skupia się wokół banków inwestycyjnych. Codziennie monitorują one swoje bilanse i zawierają między sobą krótkoterminowe transakcje (często odbywające się z dnia na dzień), aby upewnić się, że mają wystarczająco dużo, ale nie zbyt dużo gotówki w swoim bilansie.

Wykres cenowy stóp na rynku „repo” w USA

 

Źródło: tradingeconomics.com

Jakie są zalety korzystania z rynku pieniężnego?

Utrzymywanie pozycji gotówkowych naraża inwestora lub przedsiębiorcę na znaczny koszt alternatywny. Pieniądze powinny pracować, ale nie zawsze możesz je zainwestować krótkoterminowo, a tym bardziej długoterminowo. Remedium na te bolączki jest rynek pieniężny, który oferuje szereg rozwiązań umożliwiających generowanie dodatkowych zwrotów z posiadanych nadwyżek gotówki.

Dla instytucji rządowych rynek pieniężny jest przede wszystkim sposobem na zadbanie o stabilność i płynność rynków. Rynek pieniężny handluje przez całą dobę, a stawki mogą się różnić w zależności od podaży i popytu, a także czynników zewnętrznych. Krótkoterminowe stopy procentowe można zobaczyć w źródłach takich, jak OECD.

W jaki sposób inwestorzy indywidualni mogą uzyskać dostęp do rynku pieniężnego?

Inwestorzy indywidualni zazwyczaj nie korzystają na co dzień z możliwości rynku pieniężnego. Daje on nieznacznie większe stopy zwrotu niż zwykłe konta oszczędnościowe, a wymaga większej znajomości rynku. Bezpośrednie uczestnictwo w rynku pieniężnym jest dobrym rozwiązaniem, gdy inwestor dysponuje znacznym saldem gotówkowym. Istnieje szereg rozwiązań rynku pieniężnego, które są dostępne dla inwestorów indywidualnych.

Fundusze powiernicze 

Fundusze wspólnego inwestowania, które zbierają kapitał od drobnych inwestorów indywidualnych i inwestują bezpośrednio na rynku pieniężnym.

Obligacje komunalne

Papiery dłużne emitowane przez samorządy oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, podlegające samorządom. Ten instrument pozwala na udzielanie pożyczek np. miastom czy zakładom wodociągowym.

Obligacje rządowe

Popularne wśród inwestorów indywidualnych obligacje emitowane przez rządy państw mają cechować się najwyższym bezpieczeństwem, przy zachowaniu stóp zwrotu wyższych niż depozyty bankowe. 

Certyfikaty depozytowe

Certyfikaty depozytowe to papiery wartościowe, emitowane przez banki celem zgromadzenia odpowiedniej ilości gotówki. Certyfikaty mogą mieć nawet kilkutygodniowy termin zapadalności.

To musisz wiedzieć o rynku pieniężnym

Rynki pieniężne znajdują się na końcu spektrum inwestycyjnego niechętnego do ryzyka, ale są one ważne pod innymi względami. Inwestor, który chce obniżyć swoje ryzyko, może dodać do swojego portfela instrumenty rynku pieniężnego.

Co może być wiodącym wskaźnikiem? 

Punkty nacisku na rynku pieniężnym mogą wskazywać, że rynki finansowe są pod presją. Jeśli płynność wysycha lub stopy zmieniają się, wskazując, że kredytobiorcy i kredytodawcy bardziej obawiają się ryzyka kredytowego kontrahenta, może to mieć wpływ na cenę innych grup aktywów.

Prawdopodobnie uczestniczysz w rynku pieniężnym, ale o tym nie wiesz 

Na rynku pieniężnym możesz być obecny również pośrednio poprzez zaciąganie kredytów i pożyczek, a także lokowanie pieniędzy w banku. Na podstawie zobowiązań i należności wobec banków, mogą powstawać instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym.

Dlaczego stawki rynku pieniężnego są różne?

Podstawowa stopa procentowa danego kraju jest jednym z kluczowych czynników dotyczących stóp rynku pieniężnego. Stopy rynku pieniężnego zwykle nie odbiegają zbytnio od stopy bazowej.

Real-Life Examples of the Capital Markets

Czym jest rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy obejmuje szerokie spektrum rynków, na których kupowane i sprzedawane są aktywa finansowe. Transakcje na rynku kapitałowym są ważne, ponieważ wspierają globalny wzrost gospodarczy. Dają one szansę osobom z wolnym kapitałem na zastanowienie się nad zaletami i wadami możliwości inwestycyjnych, a także możliwość uzyskania zwrotu z posiadanych środków. Jednak zwrot nie jest gwarantowany i należy rozważyć ryzyko. Na rynku kapitałowym handluje się również długiem długoterminowym.

Co to jest dług długoterminowy? 

Dług długoterminowy to każda umowa między pożyczkobiorcami, a inwestorami, która trwa dłużej niż dwanaście miesięcy. Istnieją różne instrumenty finansowe i klasy aktywów, które są wykorzystywane do odzwierciedlenia umowy, w tym obligacje, pożyczki bezpośrednie i instrumenty oparte na kapitale. Akcje są uprawnieniem do udziału w przyszłych zyskach firmy, a obligacje są umowami zwrotu początkowego udziału kapitału, powiększonego o ustaloną z góry stopę zwrotu w określonym dniu.

Przykłady rynków kapitałowych

Istnieją tysiące rynków kapitałowych na całym świecie, które dają inwestorom różne możliwości. Rynki kapitałowe można pogrupować według klas aktywów, którymi handlują na nich inwestorzy.

Kto korzysta z rynku kapitałowego?

Na rynku kapitałowym nie ma żadnych gwarancji, ale możliwość uzyskania zwrotu przyciąga wielu różnych uczestników, w tym inwestorów detalicznych. Dostęp do rynków kapitałowych jest coraz łatwiejszy, ponieważ większość inwestycji odbywa się za pomocą platform internetowych, takich jak eToro, gdzie brokerzy działają jako pośrednicy dla kupujących i sprzedających. Inni uczestnicy rynku kapitałowego to rządy, banki, korporacje i inwestorzy instytucjonalni.

Rządy 

Instytucje rządowe wykorzystują rynki kapitałowe do wspierania inwestycji komercyjnych. W Polsce, jak i wielu innych krajach, Skarb Państwa jest znaczącym udziałowcem wielu spółek z sektorów strategicznych.

Banki 

Banki inwestycyjne posiadają wyspecjalizowane zespoły, które prowadzą transakcje na własny rachunek. Polegają one na wykorzystaniu środków bankowych do handlu na rynku kapitałowym. Celem jest oczywiście uzyskanie zwrotu z kapitału.

Korporacje

Duże firmy mogą również znaleźć się po obu stronach relacji inwestorskiej. Mogą inwestować w inną firmę, kupując akcje lub obligacje, które zostały wyemitowane przez pozostałe firmy obecne na giełdzie. Jeśli szukają finansowania, mogą same wyemitować akcje lub obligacje.

Inwestorzy instytucjonalni 

Na rynkach kapitałowych są obecne profesjonalne podmioty, które inwestują posiadane nadwyżki finansowe. Rynki kapitałowe nie są jednak zamknięte dla małych firm. Konto eToro Corporate umożliwia właścicielom małych firm inwestowanie na rynkach kapitałowych. Dzięki temu mogą oni odpowiednio wykorzystać posiadane nadwyżki gotówki uzyskiwane z prowadzonej działalności.

Inwestorzy indywidualni

Rynki kapitałowe są niezwykle popularne wśród inwestorów indywidualnych. Mnogość instrumentów oraz niski próg wejścia sprawia, że wielu inwestorów próbuje swoich sił na rynku akcji czy innych rynkach kapitałowych. Rozwój platform online dodatkowo obniżył próg wejścia na rynki kapitałowe dla inwestorów indywidualnych.

Jakie są korzyści z obecności na rynku kapitałowym?

Rynek, na którym zaangażowane strony mogą nawzajem rozwiązywać swoje problemy, pomaga wydajnie alokować kapitał. Jest to dobre nie tylko dla gospodarki, ale także dla inwestorów. Podstawowym celem inwestorów jest poprawa zwrotu z kapitału. Należy jednak uwzględnić ryzyko, ponieważ istnieje możliwość utraty części lub całości początkowej inwestycji. Korporacje i rządy biorą udział w rynku kapitałowym jako pożyczkobiorcy, w celu finansowania średnioterminowych i długoterminowych projektów inwestycyjnych.

Rola akcji na rynkach kapitałowych 

Przedsiębiorstwo może emitować akcje, aby pozyskać kapitał na rozwój, ale wymaga to rezygnacji z części kontroli nad spółką i udziału w ewentualnych przyszłych zyskach. Inwestorzy muszą zastanowić się, czy inwestycja kapitałowa jest dobrym pomysłem. Decyzja sprowadza się do indywidualnych celów inwestycyjnych i apetytu na ryzyko, ale istnieją pewne standardowe wskaźniki, które są używane do ustalenia, czy kapitał własny firmy jest niedoszacowany, czy też przeszacowany:

  • wskaźnik C/Z,     
  • wskaźnik C/WK,     
  • wzrost kursu akcji.

Rola obligacji na rynkach kapitałowych

Podobnie jak w przypadku akcji, emisja obligacji ma również wady. Tworzy zobowiązanie finansowe w bilansie, które może wpłynąć na rating kredytowy firmy lub rządu, i musi w pewnym momencie zostać umorzone. Zwroty z obligacji są stałe, więc inwestorzy, którzy je kupują (faktycznie pożyczając pieniądze pożyczkobiorcy), mogą zapewnić sobie stały przychód z kapitału. Oprocentowanie obligacji może się znacząco różnić, w zależności od profilu emitenta. Rządowe obligacje, uważane za najbezpieczniejsze, oferują niższe oprocentowanie, niż obligacje korporacyjne.

W jaki sposób inwestorzy indywidualni mogą uzyskać dostęp do rynku kapitałowego?

Rozwój oferty platform online, takich jak eToro, zwiększył dostępność do rynków kapitałowych zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i małych firm. 

Rynki akcji 

Na świecie jest wiele rynków, umożliwiających inwestowanie w akcje największych przedsiębiorstw, takich jak Amazon czy Microsoft. Inwestorzy mogą inwestować za pośrednictwem tradycyjnych biur maklerskich, jak i platform online.

Wykres kursu akcji Apple w 2020 roku

AAPL

 

Źródło: etoro.com

Fundusze ETF 

Fundusze ETF, zwane inaczej indeksowymi, są oparte o wybrany indeks giełdowy. W założeniu ETF ma być niskokosztowym rozwiązaniem inwestycyjnym, naśladującym kurs wybranego indeksu. ETF-y są rozwiązaniem dedykowanym przede wszystkim inwestorom pasywnym. 

Wykres kursu ETF na indeks S&P 500

SPY

 

Źródło: etoro.com

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut jest niezwykle dynamiczny i wymaga od inwestorów mocnych nerwów. Jednak tam, gdzie ryzyko, tam i szansa na znaczne zyski. Natura kryptowalut sprawia, że najlepszym miejscem do handlowania nimi są platformy online, które zapewniają znacznie niższe koszty niż tradycyjna forma zakupu i sprzedaży kryptowalut.

Copy Trading 

Kopiowanie transakcji, w ramach którego inwestorzy mogą podłączyć swoje konto, aby śledzić decyzje handlowe innych traderów, zabiera część pracy związanej z opracowywaniem i zarządzaniem strategią. W eToro środki pozostają na Twoim koncie, a związek można również zakończyć w dowolnym momencie. Platforma oferuje inteligentne portfele, z których mogą wybierać inwestorzy.

Rynki pierwotne i wtórne

Rynek kapitałowy można podzielić na pierwotny i wtórny. O pierwotnym mówimy, gdy oferta instrumentów finansowych pojawia się po raz pierwszy, o rynku wtórnym mówimy w sytuacji, gdy do obrotu zostają dopuszczone papiery wartościowe objęte wcześniej przez inwestorów.

Zarządzanie portfelem na rynku kapitałowym

Obecność na rynku kapitałowym wymaga często od inwestorów aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Zanim zaczniesz inwestować, warto przypomnieć sobie podstawowe zasady i techniki, takie jak zarządzanie ryzykiem i dywersyfikacja portfela.

To musisz wiedzieć o rynku kapitałowym

Rynki kapitałowe to nie tylko akcje, ale również wiele innych klas aktywów, które możesz posiadać, nie zdając sobie w pełni sprawy z tego, że jesteś uczestnikiem rynku kapitałowego. Posiadając oszczędności w walutach, możesz już uczestniczyć w jednym z największych rynków kapitałowych, jakim jest rynek walutowy. To nie jedyna możliwość obecności na rynku przy okazji zwykłych czynności. Rynki kapitałowe zostały stworzone nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla inwestorów indywidualnych, dając im możliwość pomnażania swoich oszczędności.

How Understanding the Capital Market Can Help Investors

Rynek pieniężny a rynek kapitałowy – podsumowanie

Pomiędzy rynkiem kapitałowym, a rynkiem pieniężnym istnieje wiele podobieństw. Oba mają ten sam cel: zapewnienie transferu kapitału od inwestorów do przedsiębiorstw. Inwestorzy muszą rozważyć główne różnice między nimi, aby zdecydować, z którego rynku chcą korzystać.

Rynek pieniężny Rynek kapitałowy
Inwestycje z terminem zapadalności poniżej dwunastu miesięcy (dług krótkoterminowy). Inwestycje z terminem zapadalności powyżej dwunastu miesięcy (dług długoterminowy).
Wykorzystywane instrumenty to m.in. fundusze rynku pieniężnego, fundusze inwestycyjne, fundusze komunalne, obligacje, certyfikaty depozytowe, rachunki rynku pieniężnego. Wykorzystywane instrumenty obejmują akcje i udziały, kryptowaluty i fundusze ETF.
Uczestnikami są rządy, banki komercyjne, banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, rynek „repo” i banki centralne. Uczestnikami są rządy, maklerzy giełdowi, banki inwestycyjne, banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, inwestorzy instytucjonalni i detaliczni.
Mniej formalny charakter, wiele transakcji jest „pozagiełdowych” i aranżowanych między zaangażowanymi stronami. Bardziej formalne      instrumenty, mogą być regulowane i podlegać obrotowi giełdowemu.
Niskie ryzyko i niskie stopy zwrotu. Średnie oraz wysokie ryzyko, a także możliwe atrakcyjne stopy zwrotu.

 

Inwestorzy korzystający z transakcji na rynku pieniężnym oczekują zwrotu całego swojego kapitału oraz niewielkiego dodatkowego zwrotu, który będzie zbliżony do stopy procentowej oszczędności. Transakcje na rynku kapitałowym wiążą się z większym ryzykiem, ponieważ istnieje większa szansa, że część lub całość początkowej inwestycji kapitałowej nie zostanie zwrócona. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, kapitał początkowy zostanie zwrócony wraz z dodatkową premią za ryzyko. Profil ryzyka i zwrotu instrumentów rynku kapitałowego jest zwykle wyższy, ponieważ rynki pieniężne w dużej mierze służą ułatwieniu działalności gospodarczej poprzez transakcje o stosunkowo niższym ryzyku i niższym zwrocie. 

Poznaj rynki pieniężne i kapitałowe z eToro.


Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.