Nadzór i licencja

Usługi maklerskie eToro świadczone są przez:

eToro (Europe) Ltd. (zwaną dalej „eToro Europe”), zarejestrowane Cypryjskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne (Cypriot Investment Firm, CIF). Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest pod numerem HE200585. eToro Europe podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na podstawie licencji numer 109/10.

W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej spółka eToro (UK) Ltd. („eToro UK”, numer rejestracyjny 7973792) podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru nad Działalnością Sektora Finansowego (FCA) i posiada jego zezwolenie na podstawie numeru referencyjnego przedsiębiorstwa 583263.

eToro (Europe) oraz eToro (UK) działają na podstawie Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i przestrzegają jej postanowień.

W Australii usługi i produkty finansowe oferowane są przez eToro AUS Capital Pty Limited (ABN 66 612 791 803, zwaną dalej „eToro Australia”), spółkę posiadającą Australijską Licencję na Świadczenie Usług Finansowych nr 491139 wydaną przez Australijską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). W zależności od wybranego produktu finansowego eToro Australia może działać jako zleceniodawca, a tym samym emitent produktu finansowego, lub jako Twój agent. Więcej informacji na temat usług i produktów finansowych, na których świadczenie eToro Australia posiada licencję, można uzyskać, klikając tutaj

Wpłacanie środków na rachunek

Jak wypłacać środki z rachunku eToro

Zasady rozpatrywania reklamacji

Godziny otwarcia rynku i opłaty

Dźwignia i depozyt zabezpieczający

Polityka plików cookie eToro

Zasady ochrony prywatności w inwestowaniu społecznościowym eToro

Opis Czynników Ryzyka

Regulamin

eToro i domy maklerskie

W Regulaminie, na który wyrażono zgodę podczas rejestracji, określono, który podmiot i które przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku (jako właściciela rachunku). Informacje te podawane są również w sekcji ustawień rachunku klienta.

MiFID (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) to akt prawny Unii Europejskiej, który zapewnia zharmonizowany system prawny dla usług inwestycyjnych świadczonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Głównymi celami Dyrektywy są zwiększenie konkurencji oraz ochrony klientów w branży usług inwestycyjnych. Działalność i usługi eToro UK oraz eToro Europe są zgodne z wymaganiami MiFID. Wszystkie dokumenty i procedury są zgodnie z zasadami MiFID.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe z siedzibą pod adresem 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Cypr, posiada licencję na świadczenie usług inwestycyjnych w postaci przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednego lub więcej instrumentów finansowych, realizacji zleceń w imieniu klientów, zawierania transakcji na własny rachunek, zarządzania portfelem i Doradztwa Inwestycyjnego. Przedsiębiorstwo posiada również licencję na świadczenie usług towarzyszących w postaci prowadzenia depozytu instrumentów finansowych i administrowania instrumentami finansowymi, w tym usług powiernictwa oraz usług powiązanych. eToro Europe nawiązuje współpracę z klientami jako zleceniodawca lub jako agent. Gdy pełnimy rolę agenta, w celu realizacji zleceń naszych klientów korzystamy z usług innego domu maklerskiego, który może być podmiotem niezależnym.

Pełne informacje na temat usług i instrumentów, do których oferowania spółka eToro Europe jest uprawniona na podstawie licencji, można uzyskać, klikając nagłówki Usługi inwestycyjne oraz Usługi dodatkowe.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, posiada licencję na zawieranie transakcji i składanie zleceń w zakresie inwestycji w charakterze agenta lub zleceniodawcy na zasadzie samodzielnego dopasowania zleceniodawców oraz utrzymywania środków klientów. eToro UK zawiera transakcje z klientami jako agent i będzie korzystać z innego brokera wykonawczego, w tym eToro Europe lub podmiotu niezależnego, aby wykonywać zlecenia klientów.

Pełne informacje na temat usług i instrumentów objętych, do których oferowania spółka eToro UK jest uprawniona na podstawie licencji, można uzyskać, klikając tutaj.

eToro AUS Capital Limited.

eToro Australia, z siedzibą pod adresem Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 Australia, posiada licencję na świadczenie usług finansowych obejmujących różne produkty finansowe, zarówno jako zleceniodawca, jak i jako Twój agent. Gdy pełnimy rolę agenta, w celu realizacji zleceń naszych klientów korzystamy z usług innego domu maklerskiego zajmującego się realizacją, w tym eToro Europe lub niestowarzyszonego podmiotu niezależnego. Więcej informacji na temat usług i produktów finansowych, na których świadczenie eToro Australia posiada licencję, można uzyskać, klikając tutaj

Gleneagle Asset Management Ltd.

GAML, z siedzibą pod adresem Level 27, 25 Bligh Street Sydney NSW 2000 Australia, posiada licencję na działanie jako Podmiot Odpowiedzialny, tj. jest upoważniona do prowadzenia zarejestrowanego zarządzanego programu inwestycyjnego zgodnie z rozdziałem 5C Ustawy o Korporacjach z 2001 roku (Chapter 5C of the Corporation Act 2001). Zarejestrowany program inwestycyjny (usługa eToro) pod numerem ARSN 637 489 466 jest obsługiwany przez GAML i promowany przez eToro Australia. Inwestowanie w produkty finansowe za pośrednictwem zarządzanego programu inwestycyjnego nie skutkuje bezpośrednim posiadaniem aktywów bazowych. Zarządzany program inwestycyjny posiada własność prawną, a inwestor posiada własność faktyczną — to znaczy produkty finansowe są utrzymywane w imieniu inwestora. Podczas realizacji transakcji GAML wykorzystuje inny dom maklerski, w tym eToro Europe lub niepowiązaną firmę zewnętrzną.

Copy Trading (dla osób niebędących rezydentami Stanów Zjednoczonych)

CopyTrading™ jest funkcją, która umożliwia użytkownikowi polecenie nam automatycznego wygenerowania zlecenia na rachunek użytkownika na podstawie wybranych przez niego transakcji realizowanych przez innego użytkownika eToro (zwanego dalej „Inwestorem Wiodącym”). Funkcja CopyTrading™ jest realizowana przez eToro Europe (oraz udostępniana przez lokalnego licencjonowanego dostawcę usług eToro, jeśli tym dostawcą nie jest eToro Europe). Zanim będzie można korzystać z funkcji CopyTrading™, eToro Europe oceni jej adekwatność dla Ciebie na podstawie udostępnionych przez Ciebie informacji. Może to również prowadzić do nałożenia ograniczeń w działaniu funkcji CopyTrading™ lub do jej całkowitego zablokowania. Dostęp do funkcji CopyTrading™ w żaden sposób nie jest gwarancją ani zapewnieniem, że którykolwiek z podmiotów eToro poinformował Cię, że funkcja ta jest odpowiednia dla Ciebie, jak również nie oznacza on, że zatwierdzamy lub popieramy któregokolwiek z Inwestorów wiodących, których możesz wybrać do kopiowania. Prosimy zapoznać się z pełnymi warunkami dotyczącymi dostępu.

Jurysdykcje

 

Europa
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ eToro (UK) Ltd. podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru nad Działalnością Sektora Finansowego (FCA) i posiada transgraniczną licencję FCA na oferowanie swoich usług w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowy wykaz krajów i zezwoleń można uzyskać, klikając tutaj.
CYPR eToro (Europe) Ltd. podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) i posiada transgraniczną licencję CySEC na oferowanie swoich usług w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza nim.
HOLANDIA Spółka eToro (Europe) Ltd jest zarejestrowana w De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) jako dostawca usług związanych z kryptoaktywami. Bank DNB nadzoruje zgodność działań spółki eToro (Europe) Ltd z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawą FCPA z 1977 r. Spółka eToro (Europe) Ltd nie podlega nadzorowi ostrożnościowemu DNB ani nadzorowi AFM w zakresie prowadzenia działalności. Oznacza to, że w przypadku usług związanych z kryptoaktywami nie ma nadzoru nad wymogami finansowymi lub ryzykiem biznesowym, jak również nie istnieje odpowiednia finansowa ochrona konsumentów.
Stany Zjednoczone Ameryki
Stany Zjednoczone Ameryki eToro USA LLC jest spółką zarejestrowaną przez FinCEN jako Usługodawca Finansowy.

Korporacja eToro USA Securities Inc jest członkiem FINRA (www.finra.org) i SIPC (www.SIPC.org).

Australia
Australia eToro AUS Capital Limited jest spółką regulowaną przez Australijską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) na podstawie Australijskiej Licencji na Świadczenie Usług Finansowych nr 491139.
Seszele
Seszele eToro (Seszele) Ltd.
eToro Seychelles, z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seszele, posiada licencję na obrót papierami wartościowymi w charakterze agenta lub zleceniodawcy. Gdy eToro Seszele współpracuje z Tobą jako agent, do realizacji zleceń swoich klientów będzie korzystać z usług innego brokera wykonawczego, w tym eToro Europe lub niepowiązanej strony trzeciej.

 

Oświadczenia wynikające z obowiązków informacyjnych

Kategoryzacja klientów

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) wymaga przeprowadzenia podziału klientów na klientów detalicznych, klientów branżowych lub uprawnionych kontrahentów. eToro Europe oraz eToro UK na etapie otwierania rachunku inwestycyjnego przydzielają wszystkich klientów do kategorii klientów detalicznych, która objęta jest najwyższym poziomem ochrony (takiej jak możliwość korzystania z Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów czy objęcie zobowiązaniem do „możliwie najlepszej realizacji” lub ochroną aktywów klientów itp.). Klienci są uprawnieni do składania do eToro Europe/eToro UK (w zależności od okoliczności) pisemnych wniosków o reklasyfikację, które mogą skutkować zmianą ich kategorii zgodnie ze specyfikacjami, warunkami i procedurami MiFID. „Klient detaliczny” to klient, który nie jest klientem branżowym ani uprawnionym kontrahentem. Uprawniony kontrahent to klient branżowy lub podmiot prawny zajmujący się świadczeniem usług inwestycyjnych związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem lub realizacją zleceń. Klienci należący do tej kategorii objęci są najniższym poziomem ochrony. Klient branżowy to klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą, a ponadto spełniający następujące kryteria: A. Kategorie klientów, których uznaje się za branżowych: Podmioty wymienione poniżej należy uznać za klientów branżowych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju usług i działalności inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych:

 1. Podmioty, które są uprawnione lub podlegają przepisom wykonawczym dotyczącym prowadzenia działalności na rynkach finansowych. Poniższy wykaz należy rozumieć jako obejmujący wszystkie uprawnione podmioty prowadzące działalność charakterystyczną dla wymienionych podmiotów: podmioty uprawnione przez Państwo Członkowskie na podstawie dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, podmioty uprawnione lub regulowane przez Państwo Członkowskie bez odniesienia do dyrektywy oraz podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo nienależące do Wspólnoty
  1. instytucje kredytowe;
  2. zarejestrowane przedsiębiorstwa inwestycyjne;
  3. inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe;
  4. zakłady ubezpieczeń;
  5. plany zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi planami;
  6. fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami;
  7. pośrednicy zawierający transakcje dotyczące pochodnych instrumentów towarowych oraz innych, artykułów handlowych i produktów;
  8. inni inwestorzy instytucjonalni.
  9. podmioty lokalne.
 2. Duże przedsiębiorstwa spełniające przynajmniej dwa spośród wymienionych wymagań dotyczących wielkości, na zasadzie proporcjonalności:
  1. suma bilansowa równa co najmniej 20 000 000 euro;
  2. obrót netto równy co najmniej 40 000 000 euro;
  3. środki własne równe co najmniej 2 000 000 euro.
 3. Krajowe i regionalne władze rządowe, instytucje publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, międzynarodowe i pozakrajowe instytucje takie, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i inne, podobne organizacje międzynarodowe.
 4. Inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym zakresem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju transakcjami finansowymi. Takie podmioty muszą mieć jednak możliwość domagania się odstąpienia od traktowania ich jako podmiotów branżowych, a eToro Europe/eToro UK, w zależności od okoliczności, może zgodzić się na zapewnienie wyższego poziomu ochrony.
 5. Jeżeli klient uznaje, że nie jest w stanie właściwie ocenić lub zarządzać odnośnym ryzykiem, złożenie wniosku o zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa leży w zakresie odpowiedzialności klienta uznanego za klienta branżowego. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia się, kiedy klient, którego uznano za branżowego, przystępuje do stosownego pisemnego porozumienia z eToro Europe/eToro UK skutkującego tym, że do celów stosowania właściwego reżimu postępowania nie jest on traktowany jako klient branżowy.
 1. Klienci, których na życzenie można traktować jako branżowych: Klientom innym niż wymienieni powyżej, w tym organom sektora publicznego i prywatnym inwestorom indywidualnym, można zezwolić na zniesienie niektórych środków ochrony przyznanych zgodnie z regułami prowadzenia działalności gospodarczej eToro Europe/eToro UK, w zależności od okoliczności. Dlatego też eToro Europe i eToro UK mogą traktować klientów wymienionych powyżej jak klientów branżowych pod warunkiem wypełnienia właściwych kryteriów i procedur. Należy do nich ocena, czy klient jest w stanie podejmować niezależne decyzje inwestycyjne i rozumie ryzyko, jakie się z nimi wiąże (badanie adekwatności). Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia dowolnego z wymienionych powyżej wniosków o zmianę kategorii. Wnioski o dodatkowe informacje oraz zmianę kategorii należy składać na stronie

https://www.etoro.com/pl/customer-service/

Zasady w sprawie możliwie najlepszej realizacji oraz przetwarzania zleceń klientów


 

Procedura rozpatrywania skarg

Zasady postępowania w przypadku konfliktów interesów

Fundusz Odszkodowań dla Inwestorów

Financial Services Compensation Scheme

eToro UK Ltd. (“eToro UK”) is covered by the Financial Services Compensation Scheme (“ FSCS”), the United Kingdom’s compensation scheme.

The FSCS is the UK’s compensation fund of last resort for customers of UK Financial Conduct Authority (“FCA”) authorized and regulated financial services firms. If in the unlikely event eToro UK ceases trading/enters insolvency and in the event that there is a shortfall in client money and/or customer assets, the FSCS may be able to pay compensation to eToro UK’s customers.

Any money deposited with or assets held by eToro UK will be treated as investments for the purposes of the FSCS. Accordingly, the maximum amount of compensation per person is £85,000.

For any further information regarding the FSCS, please go to: www.fscs.org.uk/

Investor Compensation Fund

Subject to the provisions of the Directive, the Cyprus Investor Compensation Fund (“ICF”) gives investment protection coverage of up to €20,000 for claims against products and services authorized under the eToro (Europe) Ltd (“eToro Europe”).

The Fund shall initiate the compensation payment procedure when the Commission or a Court of the Republic, has made a ruling that eToro Europe appears that is unable to meet its obligations arising out of investors’ claims.

The procedure of invitation to submit applications: the Fund shall publish as soon as possible in at least two national newspapers, an invitation to submit applications for compensation, designating the procedure for the submission.

For any further information regarding the ICF, please go to:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Which Compensation Schemes apply to me and when?

Please refer to the tables below for details of which compensation schemes apply to which clients and for which products and services.

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (eToro Europe)

Zasady przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”

Zarówno Wielka Brytania, jak i Cypr wprowadziły odpowiednie akty prawne i wdrożyły skuteczne środki regulacyjne oraz środki innego rodzaju, wprowadzając odpowiednie mechanizmy zapobiegania „praniu brudnych pieniędzy”, finansowaniu terroryzmu oraz przestępczości finansowej, a także ograniczania skali takich zjawisk. Obywa kraje zobowiązały się ponadto do stosowania wszystkich wymogów traktatów i norm międzynarodowych w tym obszarze, a w szczególności do wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Ustawodawstwo Wielkiej Brytanii i Cypru zostało zharmonizowane z trzecią dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dyrektywa 2005/60/WE). Jako przedsiębiorstwa regulowane eToro Europe i eToro UK są zobowiązane do przestrzegania właściwych przepisów oraz zapewniania, aby wdrażane były właściwe środki mające na celu zwalczanie „prania brudnych pieniędzy”, finansowania terroryzmu oraz przestępczości finansowej.

Adekwatność kapitałowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno eToro Europe, jak i eToro UK muszą posiadać fundusze własne, które zawsze spełniają warunki dotyczące współczynników adekwatności kapitałowej określone w europejskim rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych. Firma inwestycyjna musi posiadać solidne, efektywne i kompletne strategie i procesy mające na celu szacowanie i bieżące utrzymywanie kwot, rodzajów oraz podziału kapitału wewnętrznego, który uważa za adekwatny ze względu na charakter i poziom ryzyka, na które może zostać narażona. Takie strategie i procesy podlegają regularnej weryfikacji wewnętrznej w celu zapewnienia ich kompleksowości oraz proporcjonalności do charakteru, skali oraz złożoności działalności firmy.

Ochrona aktywów klientów

Utrzymujemy środki i aktywa naszych klientów na wydzielonych rachunkach, tak by były one odseparowane od naszych własnych aktywów. Taka separacja rachunków podlega nadzorowi zarówno wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu. Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi instytucjami płatniczymi i dostawcami usług płatniczych.

Ujawnienia wymagane w ramach Filaru 3

Sprawozdanie RTS 28

Czy wiesz, że…? 

eToro to przede wszystkim bezpieczne i proste inwestycje online. Dowiedz się więcej o międzynarodowych brokerach inwestycyjnych oraz regulacjach eToro.