Czym są akcje ułamkowe?

Akcje ułamkowe to część akcji, która jest mniejsza niż jeden pełny udział. Akcje ułamkowe pozwalają na zakup akcji w oparciu o kwotę w dolarach, którą chcesz zainwestować, więc możesz ostatecznie otrzymać ułamek akcji, całą akcję lub więcej niż jedną akcję. 

 

Akcje ułamkowe a pełne akcje oferowane przez eToro

Ułamkowe

Pełne

Dywidendy lub odsetki z tytułu posiadania ułamkowej części akcji, po zdarzeniu korporacyjnym, są przekazywane proporcjonalnie. 

Dywidendy lub odsetki z tytułu posiadania akcji, po wystąpieniu zdarzenia korporacyjnego, są przekazywane w przeliczeniu na jedną akcję. 

eToro przechowuje akcje w imieniu klienta, a transakcja jest rejestrowana w systemie eToro pod nazwą klienta.

Udziały są własnością klienta i eToro na zasadzie "tenants in common" (współwłasności) Oznacza to, że za zakupiony ułamek akcji masz takie same korzyści i przywileje finansowe jak "zwykli" właściciele akcji.

Brak dźwigni finansowej 

Ryzyko rynkowe pozostaje bez zmian 

Działania korporacyjne są traktowane tak samo, gdy chodzi o pełną akcję lub jej ułamek, proporcjonalnie do posiadanej przez Ciebie pozycji akcji ułamkowej.

 

Korzyści z eToro

 • Do inwestycji w akcje potrzebny jest mniejszy kapitał, ponieważ klienci mogą kupić tylko część akcji.
 • Klienci mają możliwość inwestowania w różne akcje (tym samym dywersyfikując ryzyko) przy tej samej wysokości kapitału.
 • Usunięte zostają opłaty brokerskie i transakcyjne dla transakcji kupna akcji.
 • eToro nie korzysta z prawa głosu, ponieważ akcje są nabywane na zasadzie "tenants in common" (współwłasności).
 • Łatwy dostęp do rynków finansowych poprzez otwarcie konta na eToro
 • Dostęp do kanału społecznościowego eToro Social Feed dla aktualizacji rynkowych i wymiany poglądów z innymi inwestorami
 

Wady z eToro

 • Klienci zrzekają się prawa do głosowania 
 • Akcje nie mogą być przekazywane poza platformę eToro.
 • Nie wszystkie akcje znajdujące się w obrocie publicznym są jeszcze dostępne na platformie eToro.
 

Dlaczego eToro oferuje akcje ułamkowe

 • eToro jest platformą obsługującą wiele aktywów, zobowiązaną do oferowania wielu opcji inwestycyjnych i edukacji dla swoich klientów, aby mogli oni mądrze inwestować.
 • Akcje ułamkowe sprawiają, że inwestowanie w instrumenty niekompleksowe jest przystępne dla naszej bazy klientów, a tym samym umożliwiają naszym klientom dywersyfikację ich portfeli poprzez handel również instrumentami niekompleksowymi.
 • Akcje ułamkowe pozwalają naszym klientom na inwestowanie z dużo mniejszym kapitałem początkowym w "prawdziwe akcje" bez ryzyka związanego z innymi rodzajami złożonych instrumentów finansowych.
 

Co się dzieje, gdy spółka staje się niewypłacalna, a klient posiada ułamek akcji?

 • Klient nadal będzie posiadał swój ułamkowy udział. Jeśli jednak syndyk masy upadłościowej (lub zarządca/likwidator) nie może przenieść praw ułamkowych do innego brokera (lub powiernika), może być zmuszony do likwidacji (sprzedaży) udziału ułamkowego i zwrócenia Ci wartości pieniężnej.
 

Ceny akcji, które inwestorzy widzą na platformie eToro

 • Ceny akcji są oparte na bieżących danych NASDAQ dla amerykańskich akcji i CBOE dla europejskich akcji.
 

Działania korporacyjne są traktowane tak samo, gdy chodzi o pełną akcję lub jej ułamek, proporcjonalnie do posiadanej przez Ciebie pozycji akcji ułamkowej.

 • Dywidendy: Po potwierdzeniu wypłaty dywidendy gotówkowej, eToro przesyła wynagrodzenie na akcję (akcje ułamkowe otrzymują względną kwotę w stosunku do posiadanych przez Ciebie udziałów).
 • Podział: Stosujemy ten sam współczynnik podziału we wszystkich Twoich akcjach w tym samym dniu, w którym następuje wymiana.
 • Podział odwrotny: To samo dotyczy zwykłych podziałów. Ten sam współczynnik jest stosowany do wszystkich udziałów w dniu ich wejścia w życie..
 • Kwestie praw: Co do kwestii praw, nie rozdajemy praw, ale ekwiwalent pieniężny za działania korporacyjne. Kwota rekompensaty jest obliczana na podstawie odpowiedniej ceny zamknięcia z zastosowaniem przewidzianego współczynnika korygującego. Wypłata jest realizowana po zlikwidowaniu wszystkich praw, które otrzymaliśmy od powiernika w dniach obrotu tymi prawami.