Co się stanie, jeśli na moje akcje będzie mieć wpływ zdarzenie korporacyjne (np. wycofanie z giełdy lub fuzja)?

Platforma eToro nie obsługuje wymiany jednych akcji na inne. Klienci eToro, których dotyczą takie zdarzenia korporacyjne, mogą jednak w stosownych przypadkach otrzymać rekompensatę.

 

Jeśli będziesz posiadać pozycje na akcjach spółki, która zostanie wycofana z giełdy:

Akcje te zostaną usunięte z platformy eToro. Pozycje na kontraktach CFD zostaną zamknięte po kursie dostępnym w obrocie pozagiełdowym (OTC) w momencie likwidacji, a wszelkie zyski lub straty poniesione w wyniku tych transakcji zostaną odzwierciedlone w dostępnym saldzie.

Pozycje na aktywach rzeczywistych mogą pozostać otwarte. W przypadku rynku pozagiełdowego (OTC) możesz mieć możliwość dalszego zarządzania takimi pozycjami według własnego uznania.

 

Jeśli będziesz posiadać pozycje na akcjach spółki, która zostanie przejęta w ramach fuzji:

Wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte po kursie transakcyjnym fuzji, a wszelkie zyski lub straty poniesione w rezultacie zajmowania tych pozycji zostaną odzwierciedlone w dostępnym saldzie.

W przypadku gdy wartość nowych akcji będzie większa niż wartość akcji pierwotnych, otrzymasz teoretyczną kwotę wynikającą z warunków fuzji, opartą na różnicy między ostatnim kursem rynkowym sprzed wycofania pierwotnych akcji i wartością nowych akcji. Kwota ta pojawi się na wyciągu z rachunku jako dywidenda.

 

Jeśli w momencie fuzji będziesz posiadać pozycje na akcjach spółki przejmującej:

Akcje te będą nadal oferowane, a Twoje pozycje pozostaną otwarte.