Czym jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa to strategia inwestycyjna polegająca na zaciągnięciu długu (pożyczeniu pieniędzy) na poczet inwestycji w określone produkty finansowe w celu zwiększenia potencjalnego zwrotu z tej inwestycji. Inwestor może wykorzystać tę tymczasową pożyczkę do otwarcia transakcji o większej skali przy mniejszym kapitale inwestycyjnym. 

Dźwignia jest prezentowana w postaci mnożnika, który pokazuje, ile razy wartość danej pozycji przewyższa wartość zainwestowanego kapitału. Mnożnik pokazuje wysokość zadłużenia (kapitału pożyczonego) w stosunku do zainwestowanej kwoty. 

Najlepiej zrozumieć dźwignię finansową na przykładzie: jak dźwignia przekłada się na potencjalny zysk lub stratę. Jeśli inwestujesz kwotę 1000 USD, nie korzystając z dźwigni, każde 1-procentowe wahnięcie na rynku przełoży się na zysk lub stratę 10 USD, co stanowi 1% z 1000 USD.

Dla porównania: jeśli zainwestujesz te same 1000 USD, korzystając z dźwigni x10, wartość Twojej pozycji w dolarach wyniesie 10 000 USD.

1% z 10 000 USD to 100 USD, więc każde 1-procentowe wahnięcie na rynku przełoży się na zysk lub stratę w wysokości 100 USD.

 

Przy otwieraniu pozycji możesz zdecydować, czy chcesz skorzystać z dźwigni, czy nie. Dla poszczególnych instrumentów, zgodnie z obowiązującym prawem, określona jest różna maksymalna wysokość dźwigni. eToro może jednak w dowolnym momencie zmniejszyć wysokość oferowanej dźwigni.

Poniższe maksymalne mnożniki dźwigni zostały określone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) i mają zastosowanie dla wszystkich klientów detalicznych eToro:

  • x30 dla głównych par walutowych (takich jak EUR/USD)
  • x20 dla pozostałych par walutowych (takich jak EUR/NZD), złota i głównych indeksów
  • x10 dla towarów innych niż złoto i pozostałych indeksów akcji
  • x5 dla CFD na akcje (papiery wartościowe) i ETF-ów
  • x2 dla CFD na kryptowaluty

 

Należy pamiętać, że korzystanie z dźwigni obarczone jest zwiększonym ryzykiem, ponieważ dźwignia zwielokrotnia zarówno zyski, jak i straty. Jeśli przy zawieraniu transakcji skorzystasz z dźwigni, a zmiany na rynku okażą się niekorzystne, Twoja strata na pips będzie większa niż w przypadku niezastosowania dźwigni.

Każdy klient detaliczny, który spełni określone kryteria, może ubiegać się o przyznanie statusu klienta profesjonalnego/hurtowego, co zniesie wobec niego te ograniczenia. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę poświęconą klientom profesjonalnym.

Należy pamiętać, że klienci posiadający status klienta profesjonalnego lub hurtowego nie są objęci niektórymi mechanizmami zabezpieczającymi, jakie przysługują klientom detalicznym na mocy prawa australijskiego, przepisów ASIC, CySEC oraz FCA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dźwigni, kliknij tutaj.