Limity dotyczące zleceń Stop Loss („Strata stop”) i depozyt minimalny

Maksymalny poziom Stop Loss („Strata stop”) dozwolony podczas otwierania pozycji wynosi 50% kwoty pozycji (z wyjątkiem pozycji KUPNA bez dźwigni finansowej).

Limit ten pozwala na ograniczenie dopuszczalnego ryzyka dla kapitału inwestora w przypadku gwałtownych zmian rynkowych.

Możliwe jest zwiększenie poziomu Stop Loss powyżej tego limitu po otwarciu transakcji. Skutkiem takiego działania będzie dodatkowe obciążenie dostępnego salda w ramach funkcji Depozytu minimalnego, zapewniającej dodatkowe zabezpieczenie otwartej pozycji. Należy pamiętać, że w przypadku gdy saldo rachunku okaże się niewystarczające, zmiana poziomu zlecenia Stop Loss poza dopuszczalne limity będzie niemożliwa.

 

Jak działa depozyt minimalny?

Powiedzmy, że chcesz zainwestować 1000 USD w pozycję na akcjach, ze zleceniem Stop Loss ustawionym na poziomie maksymalnej dopuszczalnej straty: 50% (co oznacza, że pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu przez straty poziomu 500 USD). Jeśli zechcesz zwiększyć poziom zlecenia Stop Loss („Strata stop”) do 100% po otwarciu pozycji, z Twojego salda do zainwestowanej kwoty alokowana zostanie dodatkowa kwota 500 USD, przez co łączna kwota inwestycji wyniesie 1500 USD, a poziom Stop Loss zostanie ustawiony na 1000 USD. Te „dodatkowe” 500 USD nazywamy „depozytem minimalnym”.

Należy pamiętać, że wysokość depozytu minimalnego jest zawsze obliczana na podstawie początkowej kwoty inwestycji, a zatem jeśli inwestor już zwiększył kwotę przeznaczonej do aktualizacji pozycji, podwyższając limit Stop Loss, różnica między bieżącą zainwestowaną kwotą i depozytem minimalnym w wysokości 50% będzie większa.

 

Dlaczego wymagamy depozytu minimalnego?

W okresach niestabilności rynku ceny mogą szybko rosnąć lub spadać. W rezultacie w przypadku gdy ustawisz poziom zlecenia Stop Loss („Strata stop”) na 100% kwoty inwestycji i wystąpi nagły skok kursu rynkowego, możesz stracić kwotę wyższą od pierwotnie zainwestowanej. Depozyt minimalny pomaga w zapobieżeniu takiej sytuacji dzięki wykorzystaniu salda rachunku do stworzenia bufora bezpieczeństwa zajętej pozycji.