ESG, Environmental, social and corporate governance eller oftest bare kalt grønn investering, på norsk tar andre faktorer enn kun det rent økonomiske i betraktning. Det handler om mer enn egen fortjeneste, nemlig å investere i en mer bærekraftig fremtid.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere kikk på etiske investeringsmetoder, slik at du får en oversikt og kan delta i denne positive investeringen.

Merk at engelsk og norsk terminologi brukes om hverandre. Dette er heller normalt da mange ord og uttrykk stammer fra engelsk, og det er også disse begrepene du vil finne hos eToro og på andre sider om trading.

Innholdsfortegnelse

Hva er etisk og grønn investering?

Hva er grunnpilarene for bærekraftige bedrifter – ESG ?

Veksten i popularitet av å investere I grønne aksjer

Muligheter innen grønn investering

Fremtidsrettede, etiske, strategier for investering

Hva er etisk og grønn investering?

Etisk investering har eksistert i lang tid allerede. I flere århundrer har religiøse, eller andre overbevisninger, påvirket de valgene som gjøres når vi skal investere. Slik navnet tilsier, det går ut på å la moralske og etiske faktorer påvirke investeringsvalget ditt.

I dag er miljøvennlighet et av de viktigste moralske spørsmålene. Dette er et stadig viktigere område for både produsent, forbruker og investor. Det er flere tilnærminger til den etiske investeringen, og på tradingplattformer som eToro vil du blant annet møte, eller kunne benytte deg av, det som på sett og vis kan ses på som de tre hovedelementene ved moralsk og/eller grønn investering:

ESG – «Environmental, social and governance»

Vi skal se nærmere på ESG litt lengre ned. Kort oppsummert er ESG en kombinert evaluering av et selskaps forståelse og arbeid for sosiale – og miljøfaktorer.

Sosial og moralsk ansvarlig investering (SRI)

Her er det sosiale og moralske faktorer som tas i betraktning ved eventuelle avgjørelser.

Impact investing

Her legges søkelyset på hvor investeringen vil kunne påvirke en bedre fremtid. Selv om en skulle få lavere fortjeneste, eller til og med oppleve tap på dette, er det rett og slett viktigere å bygge opp om en organisasjon, selskap eller et prosjekt, som man tror vil kunne ha en positiv påvirkning.

Etisk investering virker. Både for å skape avkastning til investor og for å påvirke et selskap, prosjekt eller andre investeringsobjekter på en positiv måte. Det er tydelige sammenhenger mellom et selskaps oppførsel og antall «grønne investorer».

Hva er grunnpilarene for bærekraftige bedrifter – ESG ?

ESG har tre grunnpilarer. Miljøet står kanskje først i linjen når vi tenker grønne investeringer, men det er mer til det enn bare dette:

Hva er grunnpilarene for bærekraftige bedrifter – ESG ?

E i ESG: Environmental (Miljø)

Miljøet er fort det første man tenker på. I ESG investering favner dette over et vidt spekter med alt fra forurensning til dyreforsøk. En etisk investor kan, for eksempel, la være å investere i et selskap som baserer seg på bruk av engangsplast.

S i ESG: Social (Sosial)

Sosiale hensyn, som omfatter alt fra arbeidernes velferd til menneskerettigheter samt områder som gambling og produksjon av tobakk og alkohol tas med i evalueringen.

G i ESG: Governance (Styresett)

Sist, hva er styret til entiteten? Er det en monokultur eller en mer mangfoldig ledelse, og hvor transparent styret og organisasjonen er hører med til faktorene som spiller inn.

Som vi ser ESG er en helhetlig kombinasjon av verdier knyttet til miljø og samfunn, hvordan virksomheten styres og hvordan det påvirker verden. ESG-modellering gir deg virkelig en god oversikt over de etiske sidene ved en eventuell investering.

Veksten i popularitet av å investere I grønne aksjer

Det er flere og flere kapitaleiere og investorer som ser fordelen av å tenke på bærekraft og det etiske ved investeringer. Dette speiler til dels et grønt skifte i befolkningen som helhet, noe kanskje særlig yngre investorer bringer med seg inn i markedet.

Veksten i popularitet av å investere I grønne aksjer

Videre har det også dukket opp stadig flere børsnoterte fond, aksjer, og ETF-er, for å imøtegå den stadig økende interessen. Disse blir igjen produsert med en streng screeningprosess for å opprettholde ønskene og kravene til de grønne og etiske investorene.

Vi skal heller ikke glemme at grønn investering fungerer. Dette er oppmuntrende for både investorer og samfunnet som helhet. Slik det komme frem av en rapport fra 2019 av Responsible Investment Association of Australasia (RIAA) overgikk de bærekraftige investeringene de mer «normale» i Australia over flere perioder.

Muligheter innen grønn investering

Det er en rekke felt der en kan følge sine moralske valg og ønsket om en bedre og mer bærekraftig fremtid samtidig som man får avkastning på investeringen.

Muligheter innen grønn investering

En investor kan, for eksempel, investere i:

Vann First Trust ISE Water Index Fund (FIW)
Vann Invesco Global Water Portfolio ETF (PHO)
Vindkraft og solenergi NextEra Energy Partners (NEP)
Vindkraft og solenergi Vestas Wind Systems (VWDRY)
Vindkraft og solenergi Sunrun (RUN)
Vindkraft og solenergi Vivint Solar (VSLR)
Håndtering, eller redusering, av avfall Covanta Holdings (CVA)

Dette er bare for å gi deg en idé om hva du kan legge til i portfolioen din på eToro. Samtidig må det også nevnes at ved å være på en slik sosial tradingportal kan du dra nytte av å få tips om flere ulike muligheter for samfunnsansvarlig investering med positiv avkastning. Dette kan være alt fra å investere i fornybar energi eller på annet vis investere i grønne aksjer. På denne måten kan du enkelt finne langt flere mulige investeringer.

Fremtidsrettede, etiske, strategier for investering

Grønne investeringer er en voksende trend, som hele samfunnet drar nytte av.

Hva er så noen ulike strategier som både er fremtidsrettede, moralsk holdbare samt funksjonelle for din investering?

ESG screening

Dette er på sett og vis mye av hva som er diskutert i denne artikkelen. De ulike ESG-punktene benyttes samtidig for å analysere et potensielt investeringsobjekt. Under ESG screening brukes imidlertid de ulike feltene for å analysere eventuelt profitt. Det vil si at det moralske og etiske perspektivet brukes for å anta en positiv og lønnsom investering.

Negativ screening

Her velges de verste selskapene, sett etter de ulike vurderingskriteriene, vekk. Vi har sett på ulike kriterier allerede, og disse kan altså være basert på en kombinasjon av flere faktorer, som produksjon og drift og styre.

Positiv screening

I motsetning til den negative screeningen, er en positiv screening en sammenlikning for å finne de beste investeringsobjektene. Her sammenlignes en rangering av toppvalgene for å ende opp med det best mulige valget. Igjen er det en rekke faktorer som spiller inn, som ledelse, korrupsjonsbegrensning, behandling av, og forhold til, arbeidstakere og miljøet rundt.

Integrering

Dette er en integrering av ESG-vurderinger i den tradisjonelle finansielle analysen av ulike selskaper og i investeringsbeslutninger.

Aktivt eierskap og stemmegivning

Forsøk på påvirkning av et selskap der en har eierandeler i ønsket retning. Dette kan være vanskelig for flere investorer, da man gjerne ikke eier et stort nok antall ETF-er for å kunne gjøre seg hørt.

Tematiske investeringer

Dette er fond og porteføljer som er direkte spesialisert og knyttet til bærekraftige temaer og ESG spesifikke felt. Ovennevnte «impact investing» er en form for dette.

Det kan virke som mye å favne over, og dermed kan det kanskje være smart å lære på den sosiale siden av eToro for å komme i gang. På denne måten vil du få den beste forutsetningen for å ta i bruk screening, integrering og se etter de beste tematiske investeringene.

ESG: Fremtidens grønne investeringer oppsummert

Oppsummert konkluderes det med at det er både gode og produktive tider for den som også ønsker å la det personlige moralske kompasset påvirke investeringene. Det er i tillegg flere muligheter for en suksessfull investering både med tanke på eventuell avkastning samt den positive utviklingen til et selskap eller prosjekt som innehar en etisk og grønn bærekraftig modell. Med eToro kan du som nevnt finne de ESG-aksjene som passer deg samt lære av andre takket være den gode sosiale og copytrading modellen. Dette er en populær og effektiv start for nye investorer innen feltet.

Ikke nøl. Åpne din konto hos eToro i dag, og invester i en fremtid du tror på!


Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.