Jak shortovat trh a proč je to důležité

V rámci investování je několik variant, jakým se může daný finanční instrument vyvíjet. Nejčastěji se investorům daří, když se zvyšuje tržní cena finančních aktiv, do kterých investovali svůj kapitál. Ekonomika roste, podnikům se daří, lidé nakupují a ekonomický cyklus je tedy ve fázi růstu (konjunktura). Za posledních několik desetiletí tomu tak bylo po většinou, díky technologickému pokroku bylo umožněno i pokroku ekonomickému, a tak čísla rostla a rostla.

Obsah

Co je krátký prodej na akciovém trhu? 

Shortování pomocí CFD 

Rozdíl mezi dlouhou a krátkou pozicí  

Jak otevřít krátkou pozici na eToro?

Proč integrovat shortování do vaší obchodní strategie?  

Výhody a rizika krátkého prodeje na akciovém trhu  

Další příležitosti v případě medvědího trhu 

Závěr 

Pak však na řadu mohou přijít období méně šťastná. Období, kdy se není přítomen žádný růst a cena podkladových aktiv nemění svou hodnotu. Sice tak nemáme zisků, ale ani nedochází k výrazným ztrátám. Takové období se nazývá stagnací. Stagnace mohou trvat i delší dobu, ale díky oscilaci cen na finančních trzích je toto šedivé období spíše průměrným vývojem, na které je možno se podívat až s odstupem času a vyhodnotit jej jako stagnací.

A zprvu nejhorším obdobím je období poklesů (kontrakce), protože jsou ceny zaškrcovány. Nebo dokonce období recese, kdy je propad významný, a ještě s dlouhodobým charakterem. Všechny tři možnost vývoje cen na finančních trzích jsou součástí přirozeného ekonomického cyklu a jsou tak nedílnou součástí života každého investora. V rámci očekávané růstové fáze je obchodní strategie přímočará. Na základě řádné analýzy si vybrat takové společnosti, jejichž cenné tituly svým rizikem a výnosem spadají do preferencí investora a dané tituly nakoupit a držet. Pro období stagnace může být zvoleno několik strategií. Většina se však odvíjí od konkrétního důvodu/původu stagnace, takže není univerzální rady, snad jen nepodléhat panice a zbytečně neprodávat.

Poslední a investičně nejnáročnější může být právě období propadů cen a trhů. Existuje investiční strategie, která investorům umožňuje i v těchto obdobích realizovat zisky. Vytváření zisků právě na základě poklesu cen. Jedná se o krátký prodej neboli shortování akcií.

 • Shortování akcií (nebo jiných instrumentů) je investiční strategie, která spekuluje na propad ceny akcie. Jedná se o pokročilou strategii, do které by se měli pouštět především zkušení investoři s dostatkem znalostí. Shortování akcií může být považováno jako spekulační strategie pro zisk nebo také zajištění se proti propadu (aby byl propad vykompenzován).
 • Dalším způsobem je short pozice, pod kterou může spadat pozice v derivátovém kontraktu. Nejedná se však o shortování, protože žádná aktiva nejsou dodána kupujícímu. Jedná se především o obchodování s deriváty typu future, opce, forward, nebo swap.
 • Poslední způsob je aplikace jedné z medvědích strategií, u které dochází k prodávání pozice investičních instrumentů na určité cenové hladině a jejich následný nákup na hladině nižší. Tím se investor může dostat k zajímavým ziskům, protože vlastní stejný, nebo dokonce vyšší počet cenných papírů, avšak za nižší cenu.

Níže konkrétně nahlédneme do principu shortování neboli krátkého prodeje.

Co je krátký prodej na akciovém trhu?

Jak již bylo nastíněno výše, krátký prodej (nebo shorting/short selling) je investiční strategie sloužící spekulačním účelům nebo zajištění se proti riziku propadu cen. V rámci krátkého prodeje (short selling) dochází k zapůjčení si akciových titulů, nebo jakýchkoliv dalších cenných papírů, od brokera či makléře za předem stanovenou cenu. Investorova očekávání jsou, že tyto tituly poklesnou na ceně. Před tím, než dojde k investorem očekávanému poklesu ceny, investor tyto zapůjčené cenné papíry prodá za tržní cenu zájemcům o koupi. Před tím, než investor vrátí zapůjčené fondy (v tomto okamžiku již prodané cenné papíry) věřiteli, investor sází na jím očekávaný pokles ceny. Jakmile k tomuto poklesu dojde, investor nakoupí cenné papíry za nižší cenu, než je prodal. Tím investor realizuje zisk a za zapůjčení titulů od brokera zaplatí investor věřiteli prémium/marži. Nutné v tomto okamžiku je zdůraznit, že potenciální ztráta z krátkých obchodů je neomezená, stejně jako růst ceny finančních aktiv, od kterých se obchod odvíjí.

Shortování (nebo short selling) je tedy strategií, která častěji slouží jako zajištění své pozice vůči propadu ceny (minimalizace expozice riziku propadu), ale také může sloužit jako spekulační strategie pro vytvoření zisku v rámci propadu či medvědího trhu.

Shortování pomocí CFD

Jelikož je pro shortování vždy zapotřebí mít zapůjčená finanční aktiva, eToro nabízí svým investorům CFD (contract for difference neboli kontrakt pro vyrovnání rozdílu). Tato funkce umožňuje investorům spekulovat na prodejní ceně bez potřeby reálně směňovat aktiva. V případě, kdy cena akciového titulu propadne, obchodník realizuje zisk. CFD na eToro umožňují také využití pákového efektu, což je cestou k získání větší expozice s vynaložením svého menšího kapitálu, kdy zbytek zapůjčí makléř, eToro. Umožněno je také užívat CFD na dlouho, nákupní, či krátkou, prodejní, pozici, a tím zprostředkovává všechny možné investiční scénáře. V poslední řadě se skrze CFD na eToro dá obchodovat hned několik finančních aktiv, takže je možné své portfoliové riziko minimalizovat právě skrze použití tohoto nástroje.

Rozdíl mezi dlouhou a krátkou pozicí

Difference between long position and short position

V předchozí kapitole již byly nastíněny termíny dlouhá (long) a krátká (short) pozice. V této kapitole se ponoříme do těchto termínů hlouběji.

Dlouhá pozice (long position) – Když je investor v dlouhé pozici, znamená to, že nakoupil a aktuálně vlastní nějaké cenné papíry. Této pozice je využíváno především v případech, kdy investor očekává růst ceny cenných papírů, které má nakoupeny. Bude tak realizovat zisk na základě pohybu ceny nahoru.

Krátká pozice (short position) – Naopak při shortování, kdy se investor rozhodne jít do pozice krátké, investor nevlastní cenné papíry. Má je pouze vypůjčeny od brokera, makléře či dalšího investora a spekuluje na propad ceny. Jakmile investor prodá zapůjčené investiční instrumenty, tak doufá v pokles jejich ceny, aby je mohl nakoupit za cenu nižší a tím realizovat zisk.

Jak otevřít krátkou pozici na eToro?

Následujících 6 kroků je vše, co potřebujete vykonat, abyste mohli využít pákového efektu na obchodní platformě eToro:

 1. Zvolte si finanční aktivum, třeba akcie Facebooku, do kterého chcete investovat na eToro platformě a pro otevření pozice klikněte na tlačítko Obchodovat.
 2. Zvolte si, zdali chcete dané aktivum v rámci daného obchodu Prodat (Short) nebo Koupit (Long). V našem případu chceme shortovat, takže zvolíme Prodat.
 3. Navolte si výši kapitálu, který máte v úmyslu investovat do tohoto obchodu. Nastavte si také výši pákového efektu. Maximální výše páky odvisí od jednotlivých aktiv, neboť každé aktivum má jiné možnosti pro pákový efekt. Také je samozřejmě možné nakupovat bez užití pákového efektu, kdy zvolíte X1.
 4. Nastavte si vlastní automatizované příkazy stop loss a take profit. Stop loss příkaz slouží k omezení potenciálních ztrát v rámci daného obchodu. A take profit naopak funguje pro zajištění zisku tím způsobem, že jakmile bude zisk dosahovat určité výše, zadán bude prodejní příkaz a tím se prodá cenný papír s předem definovaným ziskem.
 5. Odklikněte možnost Zadat Pokyn, abyste potvrdili otevření obchodu. Obchod je vypořádán okamžitě, když je příkaz zadán v rámci obchodních hodin. Pokud je mimo obchodní hodiny, příkaz bude vykonán, jakmile se otevře trh.
 6. Obchody využívající pákový efekt jsou zpracovávány jako CFD. Pokud se chcete dozvědět více o CFD obchodování.

Jakmile vytvoříte tento příkaz, ve vašem portfoliu se objeví řádek s příkazem Prodat FB.

Proč integrovat shortování do vaší obchodní strategie?

Finanční trhy jsou mnohdy naprosto nepředvídatelným místem, kde dochází k vývoji situace způsobem, který nemohl nikdo očekávat. Proto je dobré se snažit být připraven na co nejvíce možných scénářů.

Zkušený investor by měl být schopen se připravit na rozlišné vývoje finančních trhů. Většina investorů, podílových fondů či jiných entit preferuje dlouhodobé strategie skrze vlastnění akcií, dluhopisů, ETF, měn a jiných finančních instrumentů za účelem realizovat zisk. Realizovat zisk právě díky růstu ceny vlastněných finančních aktiv. Jelikož však mohou finanční trhy mnohdy turbulentně fluktuovat, v rámci krátkodobé strategie je zde potenciál nejen nakoupit a držet, ale také shortovat akcie. Pokud očekáváte, že jistý akciový titul krátkodobě poklesne, shortování může být přesně tou strategií, která vám pomůže vydělat na negativním vývoji ceny daného finančního aktiva. Jak funguje shortování? Princip shortování akcie je zapůjčení si akcie, prodej před propadem ceny, následný nákup za cenu nižší a vrácení akcií věřiteli.

Výhody a rizika krátkého prodeje na akciovém trhu

Benefits and risks of short selling on the stock market

Strategie shortování cenných papírů je jednou z těch pokročilejších, a proto je vhodné si nastínit hlavní výhody a rizika spojená s krátkým prodejem.

Důvody pro shortování:

 • Zisk – Důvod spojený se spekulací. V období propadu finančních trhů jsou možnosti generování zisku značně omezeny, a proto se strategie shortování zdá pro vytvoření zisku v těchto podmínkách jako tou ideální.
 • Zajištění – Konzervativnější způsob naložení se strategií shortování. Hlavním důvodem zajištění je ochrana proti rizikům. Zajištěním dochází k omezení potenciálních ztrát a ochraně proti nechtěným cenovým výkyvům. Tato forma zajištění je však poměrně nákladnou, a proto není využita retailovými investory, ale spíše institucionalizovanými investičními společnostmi. Náklady jsou dvojí. Jednak je třeba zaplatit za zajištění veškeré poplatky spojené se short obchody, posléze prémie vyplácená za opční kontrakty. A druhým nákladem jsou náklady příležitosti, kdy místo investice kapitálu do cenných papírů, jde tento kapitál na poplatky spojené se zajištěním.

Výhody spojené s krátkým prodejem:

 • Zisky – Potenciál vysokých zisků je v případě shortování nezpochybnitelným. Jak vysoký je však potenciál zisku, tak vysoký je potenciál ztráty, která může být neomezená.
 • Nízké kapitálové náklady – Jelikož není třeba vlastnit žádné cenné papíry a jedná se především o jejich zapůjčení, prvotní kapitálové náklady jsou relativně nízkými oproti potenciálnímu zisku.
 • Možnost pákového efektu – Kombinací short pozice a pákového efektu, se výsledný vliv může znásobit a investor tak může s nízkým kapitálem dosahovat objemného zisku.
 • Zajištění se proti propadu – Druhou funkcí shortování je již zmíněné zajištění.

Nevýhody spojené s krátkým prodejem:

 • Výše ztráty – Protože při strategii obchodování shortováním spoléháte na propad ceny daného investičního instrumentu, v případě opačného vývoje, tedy jeho růstu, ztrácíte. Takový růst může být překvapivě rychlý a ve výsledku dosáhnout vysokých hodnot. Tím pádem i vaše ztráty budou dosahovat vysokých hodnot.
 • Úrok ze/Prémium za zapůjčení kapitálu – Za zapůjčení kapitálu/cenných papírů od makléře/brokera je nutné platit úrok z dané sumy nebo přirážkovou prémii za služby poskytnuté tímto věřitelem. Je vždy nutné zohlednit výši tohoto nákladu v rámci celkových nákladů na daný obchod.
 • Short squeeze – Short squeeze je situací, kdy se investoři, při růstu ceny cenných papírů, které shortovali, rozhodnout jej zpětně nakupovat za vyšší cenu, aby omezili své ztráty. Vývoj ceny je tak jiný, než investoři očekávali a cena cenného papíru místo propadu, roste. Tímto se však, při vyšším počtu investorů, kteří se rozhodli shortovat jeden konkrétní cenný papír, dostáváme do smyčky, kdy se cena podkladového aktiva zvyšuje poptávkou investorů, kteří chtějí minimalizovat své ztráty. Příkladem může být nedávný short squeeze u akcií GameStopu.

Další příležitosti v případě medvědího trhu

Other opportunities in the event of a bear market

Medvědí trh ztělesňuje všeobecně snižující se ceny aktiv ve výši alespoň jedné čtvrtiny. Pro většinu investorů se jedná o dobu, které se obávají, protože se jejich realizované zisky mohou krátit. Mnohdy však agresivní zpětná opatření a přílišné reakce na tuto přirozenou a neodmyslitelnou součást ekonomického vývoje mohou investorovi spíše pohoršit než přilepšit. Níže bude nastíněno pár strategií nebo přístupů, jak je možné chovat se, když přichází medvědí trh:

 • Třeba zachovat chladnou hlavu – Bez ohledu na krátkodobé výkyvy, za poslední století byl trend na všech trzích pozitivním. Nenajde se mnoho dekád, kdy by při zainvestování na začátku investor na konci desetiletky tratil. Bez ohledu na ekonomické trable, terorismus, a nespočet katastrof a kalamit, trh v dlouhém období vždy rostl. Mnohdy je třeba dostatečného odstupu od události, aby bylo možné si uvědomit, že negativní vliv této katastrofy nebude tak devastujícím v dlouhodobém hledisku. Strach je sentimentem, který mnohdy zatemní naši racionální soudnost a rozhodování, proto je v těchto chvílích vždy lepší udržovat chladnou hlavu a držet se svých strategií.
 • Průměrování investic – Dollar-Cost Averaging (DCA) je investičním přístupem, kdy se investor rozhodne v pravidelných intervalech nakupovat daný finanční instrument bez ohledu na jeho cenu. Fixní je pouze částka jeho investice, a nikoliv počet cenných papírů, které kupuje. Tímto se buduje návyk pravidelného investování, který ve výsledku vede ke stabilnějším příjmům. Dle vývoje trhu a ceny aktiva investor nakoupí více cenných papírů, když je jejich cena nízká a méně cenných papírů, když je jejich cena vysoká. Během času se tyto ceny zprůměrují a investor se tak dostane na lepší vstupní nákupní cenu.
 • Pasivita – Mnohdy nejlepším přístupem v době propadů je neaktivita. Dle mnohých je nejlepší strategií hrát mrtvého brouka, stejně jako když v lese narazíte na medvěda, hrát mrtvého. Pokud byste se snažili se bránit, nemuselo by se vám to vyplatit. Zachováním si chladné hlavy a neděláním žádných unáhlených rozhodnutí se vyhnete zbytečným ztrátám způsobeným prodejem za velmi nízké ceny. V těchto dobách může být ideální investovat část svého portfolia do peněžního trhu, depozitních certifikátů, státních pokladničních poukázek a jiných instrumentů s vysokou likviditou a krátkou dobou zralosti.
 • Diverzifikace – Diverzifikací se investor kryje proti krátkodobým propadům a také těm dlouhodobým. Jedná se tedy o nezbytnost každého portfolia. Investováním do různých instrumentů jako akcie, dluhopisy, devizy, ETF nebo krypto aktiva se investor vyhne přehnané důvěře v jeden jediný instrument, jehož cenový pád by způsobil investorovi významné ztráty. Diverzifikace portfolia odvisí od subjektivních preferencí investora, jeho vztahu k riziku, časovému horizontu, očekávané výnosnosti, jeho cílech a mnohém dalším.
 • Investuje pouze tolik, kolik si můžete dovolit ztratit – Nejen v dobách propadů, ale kdykoliv jindy je nutné mít na paměti, že investování je riskantní záležitostí. Proto by žádný investor neměl volit cestu rizika a investovat peníze, které bude potřebovat, a o které si nemůže dovolit přijít. Není rozumné používat krátkodobý kapitál (peníze na nájem/hypotéku, splácení jiných úvěrů, nebo peněz pro jídlo) pro investování. Každý by se měl vystříhat investování do akciového trhu, pokud jeho horizont není alespoň pětiletým, nebo raději ještě delším. Mějte na paměti, že jsou to právě krátkodobé strategie a krátkodobý investiční horizont, které v případě medvědích trhů tratí nejvíce.

Závěr

 •   Shortování akcií je investiční strategií, která spekuluje na propad ceny akcií. Shortování akcií může být považováno jako spekulační strategie pro zisk nebo také zajištění se proti propadu (kompenzace propadu ceny).
 •   V rámci krátkého prodeje dochází k zapůjčení si akciových titulů od makléře za předem stanovenou cenu. Investorova očekávání jsou, že tyto tituly poklesnou na ceně. Než dojde k poklesu ceny, investor tyto zapůjčené cenné papíry prodá za tržní cenu. Před tím, než investor vrátí zapůjčené fondy věřiteli, sází na jím očekávaný pokles ceny. Jakmile k tomuto poklesu dojde, investor nakoupí cenné papíry za nižší cenu a realizuje tak zisk.
 •   Jelikož je pro shortování vždy zapotřebí mít zapůjčená finanční aktiva, eToro nabízí svým investorům CFD. Tato možnost umožňuje investorům spekulovat na prodejní ceně bez potřeby reálně směňovat aktiva.
 •   Dlouhá pozice znamená, že investor nakoupil a aktuálně vlastní cenné papíry. Této pozice je využíváno především v případech, kdy investor očekává růst ceny cenných papírů.
 •   Krátká pozice je případ, kdy investor nevlastní cenné papíry. Má je pouze vypůjčeny od brokera a spekuluje na propad jejich cen.
 •   Důvody pro shortování jsou vytvoření zisku v období propadu, nebo zajištění se proti propadu.
 •   Výhody spojené se shortováním jsou potenciálně vysoké zisky, nízké kapitálové náklady, možnost využití CFD nebo pákového efektu a zajištění se proti propadům.
 •       Nevýhody jsou výše potenciální ztráty, úroky/prémium za zapůjčení kapitálu a short squeeze.

Zaregistrujte se na eToro, abyste si mohli vyzkoušet investování skrze eToro demo účet.


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.