Pojem hodnotové investování možná není každému úplně známý, což je právě jeden z hlavních důvodů, proč si jej blíže rozebereme v tomto článku.

Hodnotové investování je v podstatě model investování, který se soustředí zejména na velké firmy, které jsou kótovány pod svou vnitřní hodnotou. To je provedeno na základě kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Podle investorů, kteří se právě hodnotovému investování věnují, mají u těchto společností pocit, že jakou hodnotu na trhu jejich akcie mají, není správné. Přesněji řečeno – jejich vnitřní hodnota je vyšší než je jejich ocenění na trhu a domnívají se, že cena těchto akcií se bude zvyšovat s tím, jak se bude jejich vnitřní hodnota realizovat.

Určitě vás bude zajímat, které jsou kvalitativní a kvantitativní faktory, o kterých jsme se zmínili výše. Mezi kvalitativní faktory můžeme zařadit například řízení dané společnosti a její cíle, které si na trhu vytyčila, nebo také i to, jaká je obchodní strategie této firmy.

Za kvantitativní faktory v rámci fundamentální analýzy zase můžeme označit například analýzu účetní závěrky či finanční poměrové ukazatele, které vám hodně řeknou o tom, jaká je výkonnost dané společnosti. Technická analýza zase napomáhá s vysvětlením percepčních proměnných, které zachytávají názory investorů na relativní hodnotu daného aktiva.

Pokud se chcete o tomto zajímavém a důležitém tématu dozvědět vše podstatné, přečtěte si náš článek až do konce.

Obsah článku

Co je hodnotové inves kkkkl tování?Jak hodnotové investování funguje?

Co jsou to hodnotové akcie (value stocks)?

Hodnotové investování v praxi

Hodnotové investování – výkon

Rizika a kritika výkonu hodnotového investování

Klíčové poznatky o hodnotovém investování (value investing)

Co je hodnotové investování?

Co je hodnotové investování? Jak jsme uvedli již výše v rámci tohoto článku, hodnotové investování je v podstatě investiční model zaměřený hlavně na velké firmy. Investor v případě dané firmy věří tomu, že její vnitřní hodnota je vyšší než ta, kterou mají její akcie na trhu. Také věří, že se tato vnitřní hodnota bude realizovat, a tak se cena jejich akcií bude časem zvyšovat.

Cílem hodnotového investování je také i minimalizace investičního rizika. Tato minimalizace rizika nastává díky tomu, že si investor zlepšuje své vědomosti o tom, do jakých aktiv investuje. Poté je schopen dělat rozumnější investiční rozhodnutí a kupuje tato aktiva za ceny, které jim dokážou poskytnout určitou úroveň jistoty.

Aby se vám podařilo hodnotové investování pochopit opravdu do hloubky, je určitě vhodné, abychom se podívali na úplný začátek. Proto se v následující části našeho článku budeme věnovat historii, kterou tento typ investování za sebou má, také si ale probereme i ty nejslavnější hodnotové investory, kteří stáli na začátcích tohoto typu investování.

Hodnotové investování – historie

Kořeny hodnotového investování sahají poměrně daleko do historie. Jeho prvopočátky se datují až do období Velké hospodářské krize, kdy se začala přesazovat investiční strategie, ve které hlavním cílem bylo to, aby se investorům podařilo investovat do těch společností, které mají hodnotu svého čistého hmotného majetku vyšší, než je jejich vykazovaná cena. S tímto pojmem se také spojuje i výraz „hmotný kapitál“.

Od dob Velké hospodářské krize se však hodnotové investování postupem času pochopitelně změnilo. Časem se jeho pevnou součástí stalo i analyzování a zkoumání zisků a peněžních toků dané společnosti. Své místo v rozhodování o tom, jestli je nákup dané akcie výhodný, tedy jestli je její cena na trhu nižší než její skutečná vnitřní hodnota, získal i faktor konkurenční výhody dané firmy.

Slavní hodnotoví investoři

Pokud si chceme říci něco o slavných hodnotových investorech, v první řadě musíme určitě zmínit investora jménem Benjamin Graham.

Benjamin Graham je mezi širokou investorskou „veřejností“ považován za jakéhosi otce hodnotového investování. Tohoto pojmenování se mu dostalo zejména díky tomu, že zavedl tento pojem ve své knize Inteligentní investor (The Intelligent Investor), která byla vydána v roce 1949.

Hlavním cílem rámce hodnotového investování od Benjamina Grahama bylo vytvořit co nejjednodušší postup pro prověření akcií. Bylo to zejména proto, aby takovýto postup byl schopen využívat i běžný investor, který nemá tak hluboké znalosti o potřebných tématech. I když se mu podařilo vytvořit poměrně jednoduchý systém, je důležité říct, že hodnotové investování může být i poměrně složitá záležitost. Podle Grahama je rovnítko mezi jednoduchostí čtení finančních výkazů společnosti a určením hodnoty společnosti. Úplně tedy vynechal kvalitativní faktory, do kterých můžeme zařadit například obchodní strategii dané společnosti, cíle, které na trhu má, nebo i řízení firmy či budoucí produktové nabídky.

Kromě Benjamina Grahama patří mezi slavné hodnotové investory i jméno, které pravděpodobně nemusíme zvlášť představovat, kterým je Warren Buffett. Právě Warren Buffett zavedl metodologii, která kromě kvantitativních faktorů zahrnula do vyhodnocování tohoto typu investice i následující kvalitativní faktory:

 • Kvalita řízení společnosti
 • Dynamika odvětví, ve kterém společnost působí
 • Konkurence společnosti
 • Budoucí produkty společnosti
 • Chování zákazníků společnosti a další

Další rozdíl mezi přístupem Benjamina Grahama a Warrena Buffetta můžeme najít i v tom, že Benjamin Graham se držel pravidla diverzifikace. Warren Buffett se na druhou stranu ve svém investování postupně přesunul na menší množství společností, které podle něj měly vysokou pravděpodobnost růstu.

Warren Buffet je zřejmě tím nejznámějším investorem na světě a jeho přístup a strategie se snaží kopírovat velmi velké množství začínajících i zkušenějších investorů po celém světě. I když se mu určitě nedá upřít to, že je průkopníkem v hodnotovém investování, je potřeba říct i to, že on se do velké míry opíral o znalosti, které přinesl právě Benjamin Graham.

Dalším, kdo ovlivnil Warrena Buffetta a jeho investiční chování byl Philip Fisher. Fisher byl poměrně známý autor i investor, který kromě jiného napsal například knihu „Common Stocks and Uncommon Profits“. Zřejmě tím nejpodstatnějším, co si Warren Buffett vzal od Philipa Fishera, bylo lepší investování do akcií společností za cenu, která je férová, ale také nevyhledávat akcie, které jsou levné, jelikož tím se jedná o rizikové společnosti. V podstatě Buffett investoval do nepříliš velkého množství společností, které mají před sebou poměrně předvídatelný růst a „nedělal nic“.

Jak hodnotové investování funguje?

Hodnotové investování jsme si popsali již výše v rámci našeho článku. Funguje tedy na principu víry v to, že jisté akcie mají vyšší nebo nižší vnitřní hodnotu, než je jejich hodnota, za kterou jsou nabízeny na trhu.

Hodnotoví investoři se zaměřují na to, aby identifikovali akcie, kterých skutečná vnitřní hodnota je vyšší než tržní hodnota. Doufají, že v případě nákupu takovéto akcie se po nějakém čase projeví její vnitřní hodnota i na trhu a její cena se tedy zvýší. Trh jakoby „pochopí“ svou chybu a poté ji napraví.

Trhy nejsou efektivní

Už jste možná slyšeli o hypotéze efektivních trhů (efficient market hypothesis). Ta je založena na několika předpokladech, které si zde uvádíme:

 • Ceny akcií mají náhodný vývoj
 • Ceny akcií odrážejí všechny informace
 • Kvůli tomu je tržní hodnota efektivní

Podle hypotézy efektivních trhů je tedy cena akcií, kterou vidíme na trzích, tou správnou cenou, která odráží vnitřní hodnotu akcií. Trh je totiž podle ní vždycky efektivní a automaticky bere v potaz všechny informace, které jsou o dané společnosti k dispozici.

Hodnotoví investoři však nevěří tomu, že trh ukazuje vždycky tu správnou cenu dané akcie. Místo toho razí teorii, že cena akcií s hodnotou společnosti na trhu, může být buď vyšší, nebo nižší než je jejich skutečná vnitřní hodnota.

I když můžeme říct, že trh a ceny, které jsou na něm vytvářeny, jsou ve většině případů efektivní a odrážejí skutečnou hodnotu společnosti, můžeme najít i případy a příležitosti, kdy jsou ceny akcií na trhu podhodnoceny. Konec konců důkazem toho je už jen samá úspěšnost výše zmíněného investora Warrena Buffetta, ale i mnoho dalších.

Rozdíl mezi hodnotovým a růstovým investováním

V této části našeho článku si uvedeme rozdíl mezi hodnotovým a růstovým investováním. V první řadě musíme říct, že pro investora je hlavní rozdíl v tom, jaká investiční strategie je pro něj nejvhodnější. Je potřeba si určit, jaké jsou vaše investiční finanční cíle, v jakém časovém rámci chcete investovat, nebo třeba i to, jaká je vaše tolerance vůči riziku. Je důležité zmínit i to, že hodnota může být v krátkém období výrazně ovlivněna tím, v jaké fázi cyklu se trh v současné době nachází. 

O hodnotových akciích lze říct, že jsou spojeny s nižší volatilitou zároveň s nižší rizikovostí. Je to zejména proto, že se týkají zejména velkých společností. Společnosti, které mají hodnotové akcie, si často zvyknou svým investorům také vyplácet dividendy, které mohou taky částečně snižovat riziko této investice.

Růstové akcie zase poměrně často dividendy nevyplácejí. Důvodem tohoto konání je to, že radši než aby své zisky rozdělili mezi své akcionáře, je opět investují do svého podnikání, aby mohly dosahovat ještě vyšších výsledků včetně růstu. Růstové akcie mohou být pro investory také spojeny s vyšším rizikem ztráty investovaných prostředků, a to hlavně v situaci, kdy se společnosti nedaří dosahovat takového růstu, jaký je na trhu očekáván.

Právě proto jsou růstové akcie vnímány jako rizikovější než právě hodnotové akcie. Jednou z charakteristik růstových akcií je to, že dosahují lepších výsledků jako akciový trh jako celek, a díky tomu můžete očekávat vyšší návratnost, což je alespoň průměr na tomto trhu.

Co jsou to hodnotové akcie (value stocks)?

Jak jsme již zmínili v předešlých částech našeho článku, hodnotové akcie (value stocks) jsou součástí hodnotového investování a jejich nejjednodušší definicí je to, že jsou to akcie zejména velkých společností, kterých cena na trhu je buď podhodnocená, nebo nadhodnocená. Pokud se vám podaří najít akcie, kterých hodnota na trhu je podle vás podhodnocená, může vám to nabídnout poměrně zajímavou investiční příležitost.

Další důležitou otázkou je tedy to, jakým způsobem můžete jako investor identifikovat akcie, které bychom mohli označit jako hodnotové. Jaké metody jsou k tomu využívány? Na následujících řádcích se můžete dozvědět o tomto tématu všechny důležité informace.

What Are Value Stocks (Intrinsic Value)?

Identifikování hodnotových akcií (value stocks)

Hodnotové investování jako takové je poměrně složité téma, i když se to možná na první pohled nemusí zdát. Vyžaduje poměrně rozsáhlou kvalitativní i kvantitativní analýzu, k jejichž provedení budete potřebovat jistou sadu dovedností a zkušeností. Proto byste si před szahájením investování do hodnotových akcií měli být jisti tím, že je dokážete správně identifikovat. Je potřebný důkladný průzkum trhu a různých situací, které na něm v průběhu času nastaly. Vnitřní hodnota dané akcie je odrazem vícero faktorů, mezi které můžeme zařadit následující:

 • příjmy dané společnosti
 • obrat dané společnosti
 • finanční analýza, průzkum finanční výkonnosti dané společnosti
 • cash flow společnosti
 • zisk společnosti
 • značka, cílová skupina
 • obchodní model
 • konkurenční výhoda

Taková analýza může zabrat poměrně hodně času, kde často tedy musíte projevit velkou trpělivost, než se vám podaří najít takovou společnost, která má akcie, které lze označit za hodnotové.

Výpočet vnitřní hodnoty

Pro výpočet vnitřní hodnoty můžete využít vícero výpočtů, mezi které patří:

 • Poměr ceny k výdělku (P/E)
 • Poměr tržní ceny a účetní aktivity (P/B)
 • Růst prodeje a příjmů
 • Cash-flow

Je však samozřejmě potřebné dodat, že i když se vám podaří identifikovat akcii, kterou lze označit za hodnotovou, automaticky to nemusí znamenat, že vám dokáže přinést vámi očekávané výsledky. Nabízí vám však poměrně dobré vodítko k tomu, do kterých akcií investovat, pokud máte zájem být právě hodnotovým investorem. Benefitem pro vás bude to, že takovéto akcie nabízejí nižší riziko, zároveň společnosti, které je vydávají, svým investorům velmi často na pravidelné bázi vyplácejí dividendy, čím je riziko této investice částečně sníženo.

Hodnotové investování v praxi

Výše v tomto článku jsme se věnovali tomu nejúspěšnějšímu a nejslavnějšímu hodnotovému investorovi historie, kterým je bez jakýchkoliv pochyb Warren Buffett. Tomuto investorovi se podařilo vytvořit velmi úspěšné investiční portfolio, které spravuje prostřednictvím své investiční společnosti Berkshire Hathaway. Zde si uvedeme několik z jeho skvělých investičních počinů.

 • The Gillette Company – společnost Gillette je zřejmě každému velmi dobře známá, protože je asi tím největším výrobcem žiletek a hygienických potřeb různého druhu. Společnost byla založena v roce 1901 a Warren Buffett do akcií této společnosti investoval v roce 1989 a jeho investice měla hodnotu 600 milionů amerických dolarů. Díky této investici se stal 11% vlastníkem společnosti. Skvělé je však to, že za pouhé dva roky se hodnota akcií, které zakoupil, zvýšila až na 850 milionů dolarů. To je opravdu solidní výsledek, zejména když vezmeme v potaz to, že hodnotové akcie jsou považovány za méně rizikový typ investice.
 • Mondelez International – společnost Mondelez International je vlastníkem mnoha světových značek potravin, nápojů a pochutin. Warren Buffet do této společnosti poprvé investoval v roce 2007 a jeho investiční společnost Berkshire Hathaway je držitelem více než 550 000 jejich akcií. Za období přibližně posledního roku nabídly akcie této společnosti jejich držitelům návratnost až 25 %.

Jak tedy můžete vidět, i když je hodnotové investování považováno za méně rizikový typ investování a je tedy očekáváno, že vám přinese spíše stabilní a pomalejší růst, jsou investoři, kteří dokážou i takovýto typ akcií zhodnotit opravdu velmi zajímavě.

Hodnotové investování v praxi

Hodnotové investování – výkon

U hodnotového investování, stejně jako obecně investování, pro vás bude určitě zásadní informací to, jaký výkon můžete od svých akcií očekávat.

V minulosti bylo hodnotové investování velmi výhodnou strategií, jak na trzích vydělávat. Pokud chcete zjistit, jestli je vaše hodnotové investování úspěšné, existuje velké množství metod, které vám to umožní.

Jednou z možností je sledovat úspěšnost hodnotových strategií, mezi které například patří nízký poměr ceny akcií dané společnosti a její účetní hodnoty, nízký poměr ceny akcií společnosti a jejímu cash flow, nebo také nákup akcií firem, které mají nízký poměr ceny akcií a zisku.

Je však důležité myslet na to, že doba se posouvá, s čímž také stoupají nároky na to, jak identifikovat vhodné růstové akcie. Dnes už tedy nestačí výše zmiňované kvantitativní faktory, ale je velmi důležité zahrnout do svého hodnocení také i kvalitativní faktory, které mohou být někdy dokonce i důležitější.

Výzkumy prováděné v minulosti opakovaně potvrdily, že společnosti nabízející hodnotové akcie překonávají trh v dlouhodobém měřítku jako celek, ale překonávají i společnosti s růstovými akciemi. Zajímavé však je, že podle výzkumu, který se zaměřoval na data z amerického akciového trhu v období od roku 1990 do 2015, vyplynulo, že lepší výsledky vykazovaly v rámci hodnotového investování společnosti, které lze označit za menší a střední. Velké společnosti ukázaly v porovnání s trhem celkem nadprůměrné výsledky, lepší výsledky však ukázaly menší a střední společnosti.

Rizika a kritika výkonu hodnotového investování

I když patří hodnotové investování mezi méně rizikové druhy investování, samozřejmě ani tento přístup nedává žádné záruky, že neztratíte žádné finanční prostředky. I zde se vám může stát, že zaznamenáte ztráty. Naštěstí však existuje vícero možností, jak toto riziko výrazně snížit, a právě těmto možnostem se budeme věnovat na nejbližších řádcích.

Udělejte si svůj domácí úkol

Co myslíme tím, že byste si měli udělat svůj domácí úkol? V první řadě to znamená, že byste se měli u svého investování chovat disciplinovaně a měli byste se držet své strategie. Také je velmi důležité, abyste byli trpěliví a dobře si každý svůj nákup rozmysleli. Možná si budete chtít zakoupit akcie nějaké společnosti, protože vám vyjde jako vhodná podle kvalitativní analýzy, ale tento nákup bude vhodné odložit, protože kvantitativní analýza říká něco jiné.

Jednoduše je důležité, abyste se při nákupu akcií neunáhlili a pokud se vám i delší dobu nepodaří najít vyhovující akcie, které by splňovaly vaše kritéria, být trpěliví a vydržet, než se vám naskytne ta správná příležitost.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace portfolia je mantrou, která se opakuje snad v každém článku, který se týká investování. Je však pravdou, že diverzifikace je velmi důležitá, a to platí samozřejmě i u hodnotových akcií.

Investování do jednotlivých akcií je totiž opravdu rizikové a je vhodné se jej vyvarovat. Pokud totiž investujete pouze do akcií jedné společnosti, vystavujete se velkému nebezpečí, že zaznamenáte velké ztráty. Pokud vaše portfolio tvoří akcie více společností, toto riziko se rozloží mezi všechny akcie a vy tak omezíte riziko ztráty velkého množství peněz.

Další možností diverzifikace jsou i akciové indexy, které vám nabízejí možnost v rámci jednoho indexu investovat do mnoha různých akcií mnohokrát z různých odvětví. Diverzifikaci si však představuje každý jinak, a tak je na vás, jaká míra diverzifikace a rizika pro vás bude nejvhodnější.

Diverzifikace portfolia

Hodnotové pasti

Výraz hodnotová je využíván pro označení akcie, která na první pohled vypadá levně, ale  její skutečná cena je vyšší.

Mnoho investorů se při hodnocení ceny akcie soustředí zejména na minulost dané společnosti. To je však chyba, větší váhu by měla mít předpokládaná budoucnost. Je proto potřebné si vyhodnocovat potenciální růst zisků a tržeb, který nastane v nejbližších měsících a nezaměřovat se na to, jaký růst zaznamenala společnost v minulosti.

Existují například tzv. cyklické sektory, jako například stavebnictví či některé typy výroby, které zaznamenávají v čase konjunktury lepší výsledky, které jsou poté v horším období korigovány.

Hodnotové investování na medvědím trhu a býčím trhu

Hodnotové akcie mohou díky své nižší ceně v čase poklesu na burze překonat velké tržní indexy. Mohou také klesat, čímž tento pokles bude nižší. Jak jsme zmínili již výše v rámci našeho článku, společnosti, které vydávají hodnotové akcie, často svým investorům vyplácejí dividendy, které mohou tento pokles částečně „vykrýt“. Je však potřeba říct, že i když se vám na první pohled mohou zdát hodnotové akcie jako výhodná volba, v čase poklesu trhu jako celku mohou také zaznamenat výraznější pokles.

Pokud je trh v býčí fázi, může být investování do hodnotových akcií poměrně obtížné. Je to zejména proto, že na býčím trhu se vám cena hodnotových akcií nemusí zdát být až tak výhodná, jejich cena může dále stoupat spolu s trhem.

Klíčové poznatky o hodnotovém investování (value investing)

Hodnotové investování (value investing) je velmi zajímavý koncept, což je vidět i na příkladu Warrena Buffetta, kde i když se jedná o investování s nižším až středním rizikem, i s tímto přístupem je možné zaznamenat na trzích opravdu velké zisky.

Jedním dechem je však potřebné dodat, že hodnotové investování je složitější, než se na první pohled může zdát. Abyste tedy dokázali zaznamenat při investování do hodnotových akcií úspěchy, je potřebné, abyste si udělali podrobnou kvalitativní a kvantitativní analýzu. Také je potřebná i velká dávka trpělivosti, musíte si umět počkat na vhodnou příležitost.

Začněte kupovat hodnotové akcie seToro!


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.