Finanční trhy se zaměřují na to, aby propojily investory, kteří mají k dispozici finanční prostředky, se společnostmi, které potřebují financovat své nápady či příležitosti. Důvodem, proč na finanční trhy vstupují investoři, je návratnost, kterou jim takováto investice může nabídnout. Pro společnosti je zase hlavním důvodem, že potřebují získat finanční prostředky pro svou činnost.

V našem článku si přiblížíme dva výrazy, které se nejčastěji používají pro rozlišení typů investování na trhu. Jedná se o peněžní trhy a kapitálové trhy.

Peněžní trhy a kapitálové trhy toho mají hodně společného, ale existují mezi nimi i podstatné rozdíly.

Obsah článku

Co je to peněžní trh?

Kdo využívá peněžní trh?

Jaké jsou výhody využívání peněžního trhu?

Jak mohou retailoví investoři vstoupit na peněžní trh?

Co potřebujete vědět o peněžním trhu

Co je to kapitálový trh?

Kdo využívá kapitálový trh?

Jaké jsou výhody využívání kapitálového trhu?

Jak mohou retailoví investoři vstoupit na kapitálový trh?

Co potřebujete vědět o kapitálovém trhu

Peněžní trh vs. kapitálový trh – Závěr 

 

What is the Money Market?

Co je to peněžní trh?

Výraz peněžní trh označuje investování, které je charakteristické svou nižší rizikovostí a krátkodobostí. Krátkodobé období v tomto případě znamená čas mezi jedním dnem a dvanácti měsíci.

Co je to krátkodobý dluh?

Důležité je vysvětlit si, co v případě peněžních trhů rozumíme pod pojmem krátkodobý dluh. Krátkodobý dluh je jakýkoliv typ závazku, kterého splatnost je kratší a nebo rovná dvanácti měsícům. K obchodování krátkodobého dluhu se využívají různé instrumenty:

 • Půjčky bank a centrálních bank
 • Vkladové certifikáty
 • Smlouvy o zpětném odkupu (Repo)
 • Commercial paper
 • Forex obchodování (Měnové swapy)
 • Fondy peněžního trhu

Kdo využívá peněžní trh?

Na peněžním trhu působí různé entity, největší část tohoto trhu je však obsazena velkými institucemi, které mají ve svém vlastnictví „volné“ finanční prostředky.

Kromě toho však existují i jiné důvody, proč velké instituce působí na peněžním trhu. Níže si probereme ty nejdůležitější instituce a také hlavní důvody jejich využívání tohoto trhu.

Vlády

Vlády patří k těm největším investorům na peněžním trhu. Hlavním důvodem, proč zde vlády působí je snaha o stabilizaci finančních trhů. Důležitým důvodem je i to, aby na finančních trzích udržely dostatečnou likviditu.

Pokud je na trhu velký nedostatek finančních prostředků, může to vyvolat stres. Tehdy na trh vstupují vlády, které trh „zásobí“ finančními prostředky, které pak mohou účastníci na trhu využívat.

Dalším důvodem pro vstup vlád na trhy může být i to, že mají krátkodobý nedostatek finančních prostředků a samy si potřebují půjčit.

Korporace

Mnoho společností v dnešní době pracuje s vcelku malým rozpočtem v poměru k jejich cash-flow a k tomu, kolik finančních prostředků potřebují. Proto si poměrně často musí půjčit na trhu, aby vyřešili svůj krátkodobý nedostatek.

Banky a centrální banky

Banky ze soukromého sektoru jsou také součástí peněžního trhu. Tento trh nejčastěji využívají k tomu, aby získaly lepší návratnost, než jim nabízí kurzy centrální banky.

Centrální banky zase na peněžním trhu působí v roli investora a svým konáním se snaží zajistit to, aby byly trhy stabilní a předvídatelné.

Repo trh

Repo trh je z velké části tvořen investičními bankami. Repo trh jim slouží zejména k tomu, aby mohly mezi sebou uskutečňovat krátkodobé půjčky. Tyto půjčky mají za cíl zajistit, aby ve svých rozvahách měly každý den správný objem finančních prostředků. Proto v případě, že potřebují prostředky získat, vstoupí na repo trh a půjčí si, a pokud mají přebytek finančních prostředků, na trhu naopak konají jako investor.

USA – Repo sazba 2012-21

Zdroj: tradingeconomics.com

Jaké jsou výhody využívání peněžního trhu?

Mezi hlavní výhody využívání peněžního trhu patří například to, že pokud máte přebytečné finanční prostředky, spojují se s nimi takzvané náklady příležitosti. Náklady příležitosti vyjadřují hodnotu realizace další nejlepší alternativy, v tomto případě toho, že své peníze necháte „ležet“ na účtu. Toto můžete vyřešit tím, že prostředky investujete. Díky tomu získáte lepší návratnost vašich peněz, než kdybyste je nechali „ležet“ na vašem bankovním účtu.

Kromě toho však můžou existovat i jiné důvody, proč investovat na peněžním trhu. Například centrální banky a vlády mohou mít za hlavní cíl poskytování stability a efektivnosti finančnímu systému a také i dostatečné finanční likvidity na trhu.

Jak mohou retailoví investoři vstoupit na peněžní trh?

Drobní investoři historicky zanedbávali finanční trh, protože sazby byly jen nepatrně vyšší než u účtů s vysokým pouličním spořením. Celkově se výhody zřízení účtů peněžního trhu projeví pouze v případě, že investoři mají značný peněžní zůstatek. Mohou také existovat omezení, jak často můžete vybírat prostředky, jakmile jsou vaše peníze uzamčeny.

Mezi hlavní nástroje peněžního trhu, do kterých máte možnost investovat, patří následující možnosti:

 • Vzájemné fondy
 • Komunální fondy
 • Dluhopisy
 • Depozitní certifikáty
 • Účty na peněžním trhu

Co potřebujete vědět o peněžním trhu

Peněžní trhy (money market) mají své důležité místo ve fungování ekonomiky jako celku. Spojují se s menším rizikem a jsou tedy vhodné zejména pro ty investory, kteří vyhledávají investice nepatřící do kategorie příliš rizikových. Co je tedy důležité o peněžních trzích vědět?

Může být hlavním indikátorem

Finanční trh může být velmi dobrým ukazatelem toho, jaká je v dané době celková situace na finančních trzích. Typickými příklady toho, že jsou finanční trhy pod tlakem, může být například to, když se zvyšují úrokové sazby a nebo trh trpí nedostatkem likvidity. To je způsobeno tím, že se obě strany obávají úvěrového rizika své protistrany.

Je možné, že jste již jeho součástí

Existuje možnost, že i když o tom nevíte, můžete být sami součástí peněžního trhu. Mnoho lidí využívá například různé investiční produkty svých bank a to je jeden ze způsobů, jakými se mohou zapojit do peněžního trhu.

Proč se kurzy na peněžním trhu liší?

Kurzy na peněžním trhu se mohou lišit, i když obvykle ne tolik. Základní úroková sazba dané země patří mezi ty nejpodstatnější kritéria úrokových sazeb peněžního trhu. Tyto se většinou od základní úrokové sazby země velmi neodlišují.

Co je to kapitálový trh?

Kapitálový trh je trhem, který slouží zejména k financování investicí. Je pro něj typické, že se na rozdíl od peněžního trhu týká střednědobého a dlouhodobého kapitálu. Operace, které probíhají na kapitálovém trhu, jsou pro ekonomiku jako celek velmi důležité, protože podporují globální ekonomický růst.

Na kapitálovém trhu je vytvořen prostor pro ty, kteří mají přebytečný kapitál a chtějí jej využít pro získání investičních příležitostí a zhodnocení svých „volných“ prostředků. Je však potřeba vědět, že návratnost takových investicí není v žádném případě garantována a každý investor si dobře musí zvážit rizika a potenciální přínosy, které se s investicí spojují.

Co je to dlouhodobý dluh?

Dlouhodobý dluh je poměrně jednoduchý koncept. Jedná se totiž o dohodu mezi investorem a dlužníkem, u které se nepředpokládá, že dluh bude vyrovnán do dvanácti měsíců.

Existuje mnoho typů dlouhodobého dluhu a některé z nich jsou také i součástí běžného života lidí. Patří sem tedy například instrumenty jako půjčky, hypotéky na bydlení nebo dluhopisy.

Hlavním rozdílem, který tedy odlišuje dlouhodobý dluh od krátkodobého dluhu je to, že u dlouhodobého dluhu je vyšší očekávaná doba vypořádání.

Příklady kapitálového trhu ze skutečného života

Kapitálový trh jako takový je tvořen tisíci částmi, v rámci kterých jsou uzavírány obchody. Některé z nich jsou určeny a otevřeny pro veřejnost, na jiných probíhají pouze soukromé obchody.

Kapitálové trhy jsou přítomny na celém světě a na některých místech, které lze označit jako finanční centra, byly také zřízeny i specializované burzy, kterých hlavním účelem je regulace aktivit na kapitálových trzích. Mnoho z nich je velmi dobře známých, jako například burzy London Stock Exchange, Nasdaq, New York Stock Exchange a nebo AMEX.

Real-Life Examples of the Capital Markets

Kdo využívá kapitálový trh?

Na kapitálovém trhu se setkává široká škála účastníků. Existuje vícero možností, jak na trh přistoupit, dnes je populární využívání různých online platforem, například eToro, kde můžete najít širokou škálu možností v této oblasti. Tento druh platforem slouží jako prostředník mezi nakupujícími a prodávajícími.

Na kapitálových trzích ale můžeme najít i jiné účastníky, mezi které patří například vlády, banky a také i korporace či institucionální investoři.

Vlády

Vlády využívají kapitálové trhy ke dvěma základním cílům. Prvním z nich je financování vlastních investicí a za tímto účelem jsou vydávány tzv. vládní dluhopisy, které na trhu nabízejí investorům.

Dalším způsobem využití kapitálových trhů ze strany vlád je investování za účelem získání návratnosti z přebytečných peněz, které daná země může mít.

Banky

Banky, zejména investiční banky, se na kapitálovém trhu věnují hlavně obchodování, které zabezpečují specializované týmy. V rámci tohoto obchodování jsou prostředky dané banky využívány k získání návratnosti.

Korporace

Korporace jsou také pevnou součástí kapitálových trhů. Využívají je ke dvěma účelům. Prvním je investování do jiných společností prostřednictvím nákupu dluhopisů či akcií za účelem získání návratnosti.

Druhým způsobem je vypůjčování si finančních prostředků za účelem financování vlastních projektů.

Institucionální investoři

Nedílnou součástí kapitálových trhů jsou i institucionální investoři. Do této skupiny můžeme zařadit například hedge fondy či penzijní fondy. Tyto fondy obchodují s širokou škálou dostupných tříd aktiv za účelem získávání pravidelných a co nejvíc konzistentních výnosů.

Retailoví investoři

Své místo na kapitálových trzích mají také i retailoví investoři. Jsou to neprofesionální účastníci trhu, kteří obvykle investují menší objemy než výše zmiňované typy investorů na kapitálových trzích.

Primární a sekundární trhy

Na primárním trhu se setkávají přímo investoři a společnosti. Jedná se například o první veřejnou nabídku akcií, v rámci které společnost poprvé nabízí své akcie investorům.

Na sekundárním trhu se setkávají investoři, kteří mezi sebou obchodují s aktivy, například s akciemi.

Jaké jsou výhody využívání kapitálového trhu?

Kapitálový trh je velmi důležitý pro ekonomiku obecně a je také velkým podporovatelem ekonomického růstu. Díky kapitálovému trhu je také zajištěno efektivnější rozdělování kapitálu, co je dobré kromě ekonomiky jako takové i pro samotné investory.

Role investorů na kapitálovém trhu

Hlavním cílem investorů na kapitálovém trhu je získat co největší návratnost jejich investovaného kapitálu. Vždy je ale potřeba brát do úvahy i riziko, které je s takovouto investicí spojeno.

Role věřitelů na kapitálovém trhu

Věřitelé na kapitálovém trhu hledají možnost získání prostředků, které potřebují pro uskutečňování svých investic.

Role akcií na kapitálovém trhu

Akcie slouží k tomu, aby společnost, která je vydává, mohla získat další finanční prostředky. S prodejem akcií je do určité míry spojeno i vzdání se kontroly nad společností a sdílení případných budoucích zisků.

Je proto důležité zvážit, jestli se obě strany do takovéto transakce chtějí zapojit. Na jedné straně musí zvážit společnost, jestli se jí takovýto krok a sdílení kontroly a zisků vyplatí, na druhé straně si musí investor rozmyslet, jestli je pro něj výhodný poměr rizika a potenciálního výnosu z nákupu dané akce.

Role dluhopisů na kapitálovém trhu

Dluhopisy jsou vydávány v podstatě za stejným účelem jako akcie, tedy pro získání dodatečného kapitálu potřebného pro investice. Dluhopisy mohou vydávat jak společnosti, tak i vlády.

Dluhopisy mají pevně určený výnos, co může být výhodou i nevýhodou.

U dluhopisů je však potřeba brát v potaz, že ovlivňují úvěrový rating dané společnosti či vlády.

Jak mohou retailoví investoři vstoupit na kapitálový trh?

Na kapitálovém trhu je pořád větší prostor pro retailové investory. Je to zejména díky online platformám, jako je eToro, kterým se podařilo vytvořit jednoduchý přístup pro tento typ menších investorů.

eToro vám nabízí velmi intuitivní a kvalitně zpracovanou platformu, díky které bude vaše obchodování pohodlné, efektivní a bezproblémové. Můžete zde také využít i různé nástroje kapitálového trhu, které lze obchodovat:

 •   CFD
 •   Měny
 •   ETF
 •   Kryptoměny

Krypto

Obchodování kryptoměn se dnes těší velké popularitě, i když je potřeba zmínit rizika, která s sebou nese. Kryptoměny jsou vysoce volatilní a tak, jak vám mohou přinést vysoké zisky, můžete zaznamenat i velké ztráty.

ETF

ETF jsou vhodné pro menší investory a jsou dobrým prostředkem pasivního investování. Nabízejí velmi širokou diversifikaci a také vysokou likviditu.

Akciové trhy

Akcie jsou klasickým investičním nástrojem, který preferuje velmi velké množství investorů. Akcie jsou například oproti kryptoměnám mnohem konzervativnějším typem investice, jsou méně volatilní a získáváte díky nim jistý podíl v dané společnosti.

Online brokeři

Online brokeři slouží jako prostředník na trhu a retailovým investorům nabízejí velmi pohodlný a jednoduchý způsob investování. V jejich portfoliu si můžete vybrat z mnoha investičních nástrojů, záleží na vás a vašich preferencích.

Dluhopisové trhy

Dluhopisové trhy jsou další možností, jak investovat na kapitálovém trhu. Nakupování dluhopisů lze rozdělit do dvou hlavních kategorií, můžete nakupovat státní dluhopisy a nebo korporátní dluhopisy.

Copy Trading

Copy trading je zajímavá funkce, kterou vám nabízí i eToro. Díky copy tradingu máte možnost kopírovat obchody těch nejúspěšnějších investorů a dělat tak stejné obchody jako oni. Na eToro můžete proces kopírování obchodů kdykoliv přerušit.

Spravování vašeho portfolia na kapitálovém trhu

Spravování portfolia je velmi důležitá součást obchodování. Pokud chcete udělat pro rozumné spravování vašeho portfolia něco více, přečtěte si článek o technikách managementu rizik, jako je například diverzifikace portfolia.

Co potřebujete vědět o kapitálovém trhu

Kapitálový trh je obrovský a patří mezi největší a nejdůležitější faktory, které podporují ekonomickou aktivitu. Je tak důležitý pro správné fungování ekonomiky jako takové.

How Understanding the Capital Market Can Help Investors

Peněžní trh vs. kapitálový trh – Závěr

Peněžní trh a kapitálový trh toho mají poměrně hodně společného, ale také se i v mnohém liší.

Co je tedy typické pro tyto dva trhy?

Pro peněžní trh je ve srovnání s kapitálovým trhem charakteristické:

 • Krátkodobé investice do dvanácti měsíců
 • Méně rizikové investice
 • Účastníky trhu jsou vlády, hedge fondy, investiční banky, repo trh, centrální a komerční banky

Pro kapitálový trh je ve srovnání s peněžním trhem charakteristické:

 • Dlouhodobé investice po více než dvanáct měsíců
 • Středně až vysoce rizikové investice
 • Účastníky trhu jsou vlády, brokeři, komerční banky, investiční banky, vzájemné fondy, hedge fondy, institucionální a retailoví investoři

Na peněžním trhu se obchoduje zejména s investicemi, které lze označit za krátkodobé a jsou vypořádány do 12 měsíců. Investice s delším časovým obdobím jsou prováděny na kapitálovém trhu. Dalším rozdílem je to, že investování na peněžním trhu s sebou nese nízkou úroveň rizika, na rozdíl od střední až vyšší úrovně rizika, která se spojuje s kapitálovým trhem. Zde je totiž větší šance, že se vám nevrátí nic a nebo jen část z vaší investice.

Pro více informací o peněžních trzích a kapitálových trzích navštivte eToro.


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.