Etické investování je téma, které hýbe světem. Jedná se o odvětví, které si dává za cíl propojit finanční sektor se společenskou odpovědností. Co všechno zahrnuje etické investování, jaká jsou kritéria nebo jakou souvislost s tímto tématem mají obnovitelné energie si povíme v následujícím článku.

Obsah článku

Co je etické investování?

Jaké jsou 3 ESG kritéria pro investování?

Rostoucí popularita ISR fondů pro společensky odpovědné investování

Investiční příležitosti v obnovitelných energiích – green investing

Strategie etického investování

Co je etické investování?

Etické investování je uskutečňování investičních rozhodnutí na základě jistých morálních faktorů. Hlavní rozdíle etického investování a standardního investování je zejména ten, že u tradičního způsobu investování vás v podstatě zajímá jen generování ekonomických prostředků vámi vybraným aktivem. Etické investování se zaměřuje zejména na to, co je správné po etické a morální stránce. I zde se klade důraz na potenciální výnosy investování, ale na prvním místě je správnost z pohledu morálky a etiky.

Co je společensky odpovědné investování?

Etické a společensky odpovědné investování má své místo v historii již dlouhá staletí. Již v 19. století existovala jistá omezení například v oblasti investování do otroctví či hazardu. Úmyslem pak bylo zabránit investování do těch aktiv, která byla považována za neetická. Později ve druhé polovině 20. století se etické investování ještě více rozrostlo a tento růst byl spojen zejména se zvyšováním povědomí lidí o důležitosti udržitelného životního stylu. Ještě předtím, zejména v první polovině 20. století, se mnoho lidí začalo zamýšlet nad správností podporování společností, které dodávaly zboží a nebo jinak podporovaly válečnictví po celém světě.

Etické investování můžete znát i pod jinými jmény, možná jste se setkali s názvy jako zelené investování (green investing), sociálně odpovědné investování (socially conscious investing) nebo morální investování.

Typy etického investování

V současné době se máte možnost setkat se třemi hlavními typy etického investování. Těmi jsou ESG, SRI a Impact investování. Co přesně tyto tři pojmy znamenají a v čem se od sebe tyto druhy etického investování liší?

ESG (environmentální, sociální a řídicí) investování

ESG investování je typem etických investicí, který klade největší důraz na tři hlavní faktory: environmentální, sociální a řídicí. V rámci tohoto typu investování se klade poměrně velký důraz na to, jaká je potenciální výnosnost z dané investice a není zde tak velký prostor pro zvážení dopadu na planetu jako takovou. I u ESG investování se však bere do úvahy etický rozměr dané investice.

Sociálně odpovědné investování (SRI)

Dalším typem etického investování je i sociálně odpovědné investování, ve zkratce SRI. Tento typ investování již klade o něco větší důraz na etickou a morální stránku dané investice. Výběr investice, kterou se daný obchodník rozhodne uskutečnit, je tedy do větší míry závislý na tom, jestli daná investice splňuje kritéria etičnosti a morálnosti. Tato kritéria je ovšem poměrně těžké obecně definovat, protože mohou do poměrně velké míry záviset na konkrétním jedinci a na tom, jaké je jeho náboženské či politické přesvědčení.

Impact investování

Posledním ze tří základních typů etického investování je tzv. Impact investování. Jedná se o investování, ve kterém je ze všech tří typů kladen největší důraz na morální a etickou stránku dané investice. Impact investoři tak v rámci svého rozhodování o možném uskutečnění investice přikládají největší váhu tomu, jaký vliv bude mít na svět obecně. I zde je potenciální výnos nezanedbatelným faktorem, morální a etický faktor investice je tu ale na prvním místě.

Jaká jsou tři ESG kritéria pro investování?

V této části našeho článku si popíšeme tři ESG kritéria, která mají vliv na etické investování.

What are the 3 pillars of corporate sustainability?

Co jsou to ESG kritéria?

ESG kritéria vyjadřují tři nejdůležitější faktory, které vstupují do ESG investování. Těmito kritérii jsou environmentální kritéria, sociální kritéria a řídicí kritéria. V následující části si o nich řekneme něco více.

Environmentální kritéria

To, co si můžete představit pod pojmem environmentální kritéria, vychází již ze samotného názvu. Jedná se o širokou škálu faktorů, mezi které patří například testování produktů na zvířatech, hledání řešení pro udržitelnou energii, využívání plastových produktů na jednorázové použití, znečišťování životního prostředí vypouštěním škodlivých látek do ovzduší v rámci výroby, boj s klimatickou změnou a podobně.

Příkladovou situací etického investora je odmítnutí investovat do společnosti, která se zabývá těžbou dřeva v Amazonské džungli, čím způsobuje odlesňování a také i narušování přirozeného prostředí mnoha domorodých kmenů, které toto území již po dlouhá staletí obývají.

Sociální kritéria

Dalším ze tří ESG kritérií jsou i sociální kritéria. Tato kritéria se dostávají do popředí zejména v posledních letech a to hlavně díky vzestupu digitálních technologií. Lidé z celého světa se jejich prostřednictvím mohou velmi rychle dozvědět o sociálních problémech a povědomí o nich také i šířit mezi široký okruh dalších lidí.

Mezi sociální kritéria investování můžeme zařadit hazardní hraní, prodej tabákových výrobků, zneužívání lidských práv nebo nevyhovující pracovní podmínky zejména v zemích třetího světa.

Etický investor tak může odmítnout investovat do akcií společnosti, která využívá pracovní sílu v zemích třetího světa, kde těmto zaměstnancům neposkytuje uspokojivé pracovní podmínky nebo do společnosti, která se věnuje provozování online kasin.

Řídicí kritéria

Posledním z ESG kritérií jsou řídicí kritéria. Tato kritéria jsou spojena s tím, jaké je chování vedení dané organizace. Do této kategorie můžeme zařadit faktory jako morální kredit vedení dané společnosti, genderové vyvážení vedení společnosti či spravedlivé hodnocení a s tím spojená výše platů vedoucích pracovníků.

Etický investor tedy může odmítnout investovat například do společnosti, která má vedoucí pozice obsazené lidmi, kteří jsou vyšetřováni nebo jsou podezřelí z finančních podvodů či jiné trestní činnosti.

Rostoucí popularita SRI fondů pro společensky odpovědné investování

Existuje hned několik důvodů, proč se SRI fondy pro společensky odpovědné investování těší narůstající popularitě. Zde si o nich řekneme něco více. Co to však SRI fondy vlastně jsou?

The growing popularity of the SRI ETF sector

Co jsou to SRI fondy

SRI fondy jsou podílové fondy, které řídí manažeři, kterých cílem není sledovat výhradně ekonomické ukazatele a parametry. Naopak, velmi důležitou roli sehrává to, zda jsou společnosti, do kterých investují, společensky odpovědné. Proto se zaměřují zejména na společnosti, které se snaží o zlepšování životního prostředí, udržitelnost zdrojů a další zodpovědné aktivity. Často tedy investují například do tzv. zelených fondů.

Samozřejmě existují i odvětví a společnosti, do kterých SRI fondy v žádném případě neinvestují. Jedná se zejména o odvětví jako je zbrojařství, tabákový průmysl, společnosti, jejichž výroba znečišťuje životní prostředí. Také se může jednat o firmy, které svým konáním podporují dětskou práci a nebo svým zaměstnancům neposkytují přijatelné pracovní podmínky.

Zejména mladší generace investorů se dnes vyznačuje tím, že jsou jim témata společenské odpovědnosti velmi blízká a proto jsou pro ně SRI fondy zajímavým řešením.

Výhody SRI fondů

SRI fondy jsou dnes velmi populární nejen u mladých investorů, ale těší se narůstající oblibě mezi investory obecně. Není se čemu divit, společenská odpovědnost je dnes velmi silným tématem napříč generacemi nejen u mladší generace investorů.

SRI fondy jsou budovány prostřednictvím poměrně striktního procesu, v rámci kterého jsou zkoumány zájmy etických investorů. Takový fond může mít ve svém portfoliu i společnosti, které využívají obnovitelnou energii a nebo se zaměřují na její vytváření a vývoj technologií s ní spojených. Portfolio SRI fondu se může také skládat i ze společností, které mají jako jedno ze svých hlavních poslání poskytovat svým zaměstnancům kvalitní pracovní prostředí a rovnost příležitostí a platů pro všechny, bez ohledu na pohlaví či původ.

Jak jsme již zmínili, etické investování je zejména v posledních letech na vzestupu a to samé lze říct i o SRI fondech. Čím dál tím více lidem záleží na tom, jestli jsou jejich investice morální a etické a samotná výnosnost tak není jediným faktorem, který při výběru investic sehrává roli.

Jedním z velkých plusů SRI fondů je podpora společensky odpovědných firem, které díky takto získanému kapitálu mohou rozvíjet svou činnost a zlepšovat tak životní prostředí, udržitelnost výroby a mnoho dalších věcí.

Investiční příležitosti v obnovitelných energiích – green investing

Pokud máte zájem investovat eticky, dnešní doba vám nabízí širokou škálu dostupných možností. Ať už budete chtít investovat podle toho, jaké je vaše politické či náboženské přesvědčení, nebo podle toho, jaké jsou pracovní podmínky zaměstnanců v zemích třetího světa, můžete si vybrat z mnoha sektorů a využít různé typy zelených investic.

Green Investment Opportunities

Solární energie

Solární energie je jedním z udržitelných zdrojů energie a pokud budete mít zájem investovat právě do tohoto odvětví, můžete využít různé investiční příležitosti, například Vivint Solar (VSLR), Sunrun (RUN) nebo Enphase Energy (ENPH).

Větrná energie

Dalším velmi dobře známým zdrojem udržitelné energie je vítr. Pokud budete chtít investovat do odvětví větrné energie, máte k dispozici vícero zajímavých možností, jako jsou třeba Vestas Wind Systems (VWDRY), General Electric (GE) a nebo i NextEra Energy Partners (NEP).

Vodní energie

Voda jako zdroj pro výrobu energie je i u nás hojně využívaná a i v této oblasti můžete najít zajímavé investiční příležitosti. Jedná se například o Zacks Global Water Index, Invesco Global Water Portfolio ETF (PHO) nebo třeba First Trust ISE Water Index Fund (FIW).

Kontrola znečištění

Kontrola znečištění je neméně důležitým a zajímavým zdrojem udržitelnosti a i zde najdete atraktivní investiční příležitosti. Zařadit sem můžeme Fuel-Tech (FTEK), Invesco Cleantech ETF (PZD) i VanEck Vectors Environmental Services.

Omezení odpadu

V oblasti omezování odpadu existují další zajímavé investiční příležitosti, ze kterých si můžete vybrat. Jedná se například o Covanta Holdings (CVA), Republic Services (RSG) i Waste Management.

Strategie etického investování

Tak, jak to platí u jakéhokoliv typu investování, existují i u etického investování různé strategie, které vám mohou pomoci uspět. Správně zvolená strategie je v investování velmi důležitá a je výrazným krokem k tomu, aby byly vaše investice výnosné.

Zde si uvedeme několik strategií, které jsou využívány právě v rámci etického investování.

ESG Screening

V rámci strategie jménem ESG Screening hodnotí investor či manažer portfolia danou investici podle faktorů ESG, tedy podle environmentálních, sociálních a řídicích faktorů. Tyto faktory jsou však využívány zejména k vyhodnocení toho, jak výnosná může daná investice být, ne k rozhodnutí, zda se jedná o eticky a morálně vhodnou investici. ESG Screening se tedy do velké míry zaměřuje na potenciální ziskovost daného aktiva či společnosti a ne tolik na etickou stránku.

Negativní Screening

Další strategií je tzv. Negativní Screening, který se podobně jako ESG Screening zaměřuje na environmentální, sociální a řídicí faktory dané společnosti. Na rozdíl od ESG Screeningu se však podle výkonnosti v rámci těchto faktorů můžete rozhodnout, jestli do takovéto společnosti budete chtít investovat.

Pozitivní Screening

V rámci strategie s názvem Pozitivní Screening se zaměřujete na vyhledávání společností, které dosahují v environmentální, sociální a řídicí oblasti dobré výsledky. Tyto tři oblasti mají v případě Pozitivního Screeningu větší váhu než je tomu u dvou výše rozebíraných strategií. Pokud tyto faktory dosahují dostatečné úrovně, můžete takovou společnost zahrnout do svého investičního portfolia.

Engagement Investování

V rámci strategie Engagement Investování se investor pokouší uskutečnit pozitivní a smysluplné změny ve společnosti, do které již své prostředky investoval. Tento typ strategie je však velmi náročný. Je totiž pravděpodobné, že investor nebude mít dostatečně velký podíl v dané společnosti na to, aby dokázal takovéto změny prosadit.

Impact Investování

V rámci Impact Investování obchodníci investují do společností, které mají potenciál implementace výrazných pozitivních změn a zároveň přinášení profitu.

Etické investování je skvělým způsobem, jak spojit klasické investování tak, jak jej známe, s podporováním pozitivních změn na světě. Díky takovémuto typu investování můžete mít nejen dobrý pocit, ale reálně přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a mnoha dalším prospěšným aktivitám.

Navštivte eToro a zjistěte vše potřebné o společensky odpovědném investování!


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.